S’aproven les bases i el procediment per a la concessió del distintiu “IGUALTAT EN L’EMPRESA”

06/07/2023

Ja s’ha publicat al BOE l’ordre IGD/703/2023, de 28 de juny per la que s’aproven les bases i el procediment per a la concessió del distintiu “IGUALTAT EN L’EMPRESA”.

Recentment s’ha publicat al BOE l’ordre IGD/703/2023, que té com a objectiu concedir un distintiu empresarial en matèria d’igualtat per aquelles empreses que destaquin de forma rellevant per l’aplicació de polítiques d’igualtat. A més es podrà formar part de la Red DIE que té com a objectiu potenciar l’intercanvi de bones pràctiques i experiències en matèria d’igualtat entre dones i homes en l’àmbit empresarial.

Les empreses o entitats candidates han de complir una sèrie de requisits de manera general per poder aplicar i obtenir el mencionat distintiu empresarial en matèria d’igualtat.

Les candidates se separaran en dos grups que, de manera addicional hauran d’acreditar altres requisits respectivament que veurem a continuació en funció de si:

 • Les candidates tenen l’obligació d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat segons la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març.
 • Les candidates NO tenen l’obligació d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat segons la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març.

Requisits de les empreses candidates
Les candidatures s’hauran de presentar fins a màxim en el termini d’un mes comptat a partir de l’endemà de la publicació de la present ordre al «Bolletí Oficial de l’Estat», el termini finalitzarà el pròxim 31 de juliol de 2023.

Com a requisits generals tenim:

 1. Estar inscrit en el corresponent règim de la Seguretat Social i, quan sigui necessari, en el registre públic que correspongui.
 2. Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions en matèria tributària i de Seguretat Social.
 3. No haver estat sancionada amb caràcter ferm, per infraccions greus o molt greus en els tres anys anteriors a la data de finalització del termini de presentació de candidatures:
  ◦ En matèria d’igualtat i no discriminació.
  ◦ En matèria d’igualtat i no discriminació en l’accés als béns i serveis.
  ◦ En matèria d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.
 4. Presentar una declaració de suport a la candidatura, si és el cas signada per la majoria de la representació legal de les persones treballadores o empresa o, si no, per la majoria de la plantilla.
 5. Disposar d’un procediment específic per a la prevenció de l’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe.
 6. Disposar del registre retributiu.

A més d’aquests, les entitats o les empreses candidates que tinguin l’obligació d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat hauran de:

 1. Tenir vigent i registrat un pla d’igualtat, que inclogui una auditoria retributiva, d’acord amb la normativa aplicable.
 2. Haver realitzat l’informe de seguiment del pla d’igualtat, durant un període mínim de dos anys.
 3. Les societats que no puguin formular un compte de pèrdues i guanys abreujat, i que tinguin consell d’administració, han de tenir una presència mínima de dones al consell d’administració del 30%.

A més d’aquests, les entitats o empreses candidates que no tinguin l’obligació d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat hauran de:

 • Tenir mesures d’igualtat dipositades en el registre i el dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball i plans d’igualtat, o, si escau, comptar amb un pla d’igualtat voluntari.
 • Haver implantat mesures d’igualtat durant un període mínim de dos anys.

Presentació de la sol·licitud
La sol·licitud s’ha de presentar en els models que figuren en els annexos I.a, I.b i I.c que es troben normalitzats a la Seu Electrònica del Ministeri d’Igualtat i també a l’Instituto de las Mujeres.

També s’haurà de presentar els annexos II i III els quals també consten en l’ordre i en la seu electrònica sobre declaració responsable i autorització i de suport dels representants de les persones treballadores o si no n’hi ha, de la majoria de la plantilla.

Aquí trobareu l’enllaç de l’ordre publicada