Hisenda dóna més facilitats als defraudadors per aflorar diner negre

La ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, ha confirmat que la nova llei de lluita contra el frau fiscal inclou

la rebaixa dels recàrrecs que estableix l’Agència Tributària per a la presentació extemporània de rendes i capitals

fora de termini i no detectades pel fisc. La ministra ha defensat que el Govern aplica la “lògica” i el “sentit comú”

al recàrrec que aplica l’Administració Tributària quan hi ha una demora en el pagament d’impostos, perquè

“no sigui el mateix que un contribuent pagui l’endemà al fet que pagui dins de dos anys”.

Els defraudadors pagaran menys per regularitzar la seva situació si s’acaba aprovant la nova llei de lluita contra

el frau fiscal que va aprovar el Govern divendres passat, que en aquests moments es troba en audiència pública.

La reforma de la Llei General Tributària, que va ser anunciada com un veto a les futures amnisties fiscals, ha retocat

el règim dels recàrrecs per extemporaneïtat. És a dir, les sancions que imposa l’Agència Tributària per la liquidació

d’impostos fora de termini, en rendes i capitals de les quals no estaven advertits els contribuents i que solen estar fos

de l’òrbita d’Hisenda.

El Govern ha establert un nou sistema de recàrrecs creixents de l’1% per cada mes complet de retard sense interessos de

demora fins que hagi transcorregut el període de 12 mesos de retard. A partir de l’endemà del transcurs dels dotze mesos

citats, a més de la meritació del recàrrec del 15%, començarà la meritació d’interessos de demora. Ara mateix, l’el recàrrec

és del 5% els tres primers mesos; del 10% fins als sis mesos, i del 15% a partir del setè mes del primer any.

Així mateix.

En la nova normativa és exceptua d’aquests recàrrecs a qui regularitzi una conducta tributària que ho hagi estat prèviament

per l’Administració tributària pel mateix concepte impositiu i circumstàncies, però per altres períodes, no havent estat

mereixedora de sanció, sempre que es regularitzi en un termini de tres mesos des de la notificació de la liquidació.

En les liquidacions derivades de declaracions presentades fora de termini sense requeriment previ no s’exigiran interessos

de demora pel temps transcorregut des de la presentació de la declaració fins a la finalització del termini de pagament en període

voluntari corresponent a la liquidació que es practiqui, sense perjudici dels recàrrecs i interessos que correspongui exigir per la

presentació extemporània.

En declaracions a la Sisena, en la qual ha explicat que en la nova llei de lluita contra el frau fiscal s’aplicarà la “lògica” i el “sentit comú”

al recàrrec que aplica l’Administració Tributària quan hi ha una demora en el pagament d’impostos, perquè “no sigui el mateix que

un contribuent pagui l’endemà al fet que pagui dins de dos anys”.

Montero ha recordat també que la nova llei en matèria de lluita contra el frau fiscal prohibeix les amnisties fiscals per evitar que es

produeixin situacions “vergonyoses” com les produïdes, al seu judici, amb l’amnistia fiscal de 2012 del Pàg.

La nova llei de lluita contra el frau fiscal

Acordada pel Govern amb Podemos i recollida en el pla pressupostari, afegirà a la llista de morosos de l’Agència Tributària els

responsables solidaris i reduirà l’import de deute per ser inclòs en la llista a 600.000 euros, enfront de l’import de milió d’euros actual,

al mateix temps que reduirà a 1.000 euros els pagaments que empresaris i professionals poden realitzar en efectiu en el si de la seva activitat.

També prohibeix les amnisties fiscals, estableix un major control tributari de les criptomonedes i la prohibició de fabricació i

distribució del ‘programari de doble’ ús per evitar falses compatibilitats.

Hisenda dóna més facilitats als defraudadors per aflorar diner negre

Per obtenir mes informació us informarem des del departament fiscal de:

www.cudos-consultors-com

Tel: 973 450 555