Hisenda aclareix si les quotes d’autònoms en una Societat són deduïbles.

Els administradors d’una Societat, han d’abonar quotes a la Seguretat Social. Existeix la possibilitat que sigui

la mateixa societat la que pagui aquestes quanties. En aquest cas, es pot deduir la quota d’autònoms de l’administrador?

Com procedir?

En concret, Hisenda ha recordat que el pagament de les corresponents quotes per part de la societat donarà lloc

a una major retribució del treball. Això ocorre en el Règim Especial de la Seguretat Social de Treballadors per compte

propi o Autònoms (REPTA), en el qual s’integren els qui realitzin les funcions de direcció i gerència que comporten

l’acompliment del càrrec d’administrador o conseller, en correspondre l’obligació de cotitzar a aquests últims.

En altres paraules, les quotes del REPTA satisfetes per la societat mercantil a l’administrador de la mateixa tindran

la consideració de retribució del treball en espècie, la qual cosa significa l’obligació d’efectuar un ingrés a compte,

ingrés que s’afegirà al valor de la renda en espècie, tret que el seu import hagués estat repercutit al perceptor de la renda.

Més informació.

En canvi, si el pagament es realitzés mitjançant lliurament del seu import dinerari a l’administrador, la seva qualificació

seria la de retribució dinerària, per la qual cosa el pagament a compte (retenció) es llevaria d’aquell import. En qualsevol

cas, tindrà la consideració de despesa deduïble per a la determinació dels rendiments nets del treball, d’acord amb el que

es disposa en l’article 19.2.a) de la LIRPF, que considera com a tals les cotitzacions a la Seguretat Social o a mutualitats

generals obligatòries de funcionaris.

Via: Expansión

Hisenda aclareix si les quotes d'autònoms en una Societat són deduïbles.

Per obtenir mes informació us informarem des del departament fiscal de:

www.cudos-consultors-com

Tel: 973 450 555