Que és la fiança en un contracte de lloguer i per a què serveix?

La fiança segons, L’art. 36.1 de la Llei d’Arrendaments Urbansart.36.1 LAU estableix de forma obligatòria que a la signatura

del contracte d’arrendament serà obligatòria l’exigència i prestació de fiança en metàl·lic, quina quantia serà d’una mensualitat

de renda a l’arrendament d’habitatges y de dues en l’arrendament per a ús distint del d’habitatge.

És per aixó, a prestació de fiança és obligatòria i la seva quantia ve fixada per l’article 36 de la LAUart.36 LAU, quedant obligats l’arrendador

i l’arrendatari sense possibilitat de fixar una quantitat menor o de renunciar-hi.

En conseqüència, no és possible d’entendre que l’arrendador va renunciar tàcitament a què l’arrendatari prestés la fiança corresponent,

motiu pel qual si l’arrendatari hi ha incomplert aquesta prestació inicial i no l’ha resolt amb posterioritat,

estaria justificat el desnonament per manca de pagament,encara que estigués al dia en el pagament de la renda de lloguer.

L’arrendatari, doncs, és obligat a prestar la fiança, encara que res impedeix que sigui un tercer qui la pagui.

D’aquesta manera el pagament de  l’import, té un caràcter públic, que es concreta en l’obligació de dipòsit a disposició de l’Administració

autonòmica o de l’ens públic que es designi, en el cas de Catalunya, l’INCASOL.

El moment de prestar la fiança és el de la formalització del contracte.

 

Per altra part, el contracte no pot operar com justificant de pagament, encara que la fiança hagués estat satisfeta en metàl·lic al moment

de la seva celebració.

S’ha de lliurar, doncs, un rebut d’entrega de fiança.

Queden exceptuats de l’obligació de prestar fiança els organismes expressats en l’art. 36.6 de laart.36.6 LAU LAU,

com són l’Administració General de l’Estat, les Administracions de les Comunitats Autònomes i les entitats que integren l’Administració Local,

els organismes autònoms, les entitats públiques empresarialsi altres ens públics vinculats o dependents d’elles, i les Mútues d’Accidents

de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social en la seva funció pública de col·laboració en la gestió de la Seguretat Social,

així com els seus Centres i Entitats Mancomunades, quan la renda hagi de ser satisfeta amb càrrec als seus respectius pressupostos.

La fiança té una doble finalitat: per una part, hem de dir que les fiances de lloguer s’han convertit en un important recurs financer públic,

i es justifica la regulació legal de la fiança per l’existència de l’obligació legal de l’arrendador de posar a disposició de l’Administració Pública

Autonòmica l’import de la fiança obligatòria.

Per altra part, la seva finalitat principal és la de cobrir tant l’obligació de retornar la cosa (pis o local) en l’estat en què es va rebre com

altres eventuals incompliments derivats del contracte.

Tanmateix, s’ha considerat que la finalitat de la fiança és la de cobrir les possibles responsabilitats pel deteriorament que es produeixin en l’immoble arrendat.

El cert és que la fiança és una garantia per a l’arrendador de compliment per l’arrendatari de les seves obligacions.
Però, de quines obligacions?, bàsicament de les següents:

– Primerament l’obligació del pagament de la renda i d’aquelles quantitats quin pagament assumí o li corresponen a l’arrendatari (despeses de formalització del contracte,

    llum, aigua, i en general dels serveis mesurats mitjançant aparells comptadors).

– En segon lloc l’obligació d’indemnitzar a l’arrendador pels danys produïts en la finca arrendada, dels que l’arrendatari hagi de respondre (incompliment en el deure

   de diligència en la cura de l’immoble, o per no fer les petites reparacions derivades de l’ús ordinari, o per no fer les reparacions urgents, o per no comunicar

  al propietari la necessitat de reparar, etc.)

– Finalment l’incompliment de l’obligació de retornar la possessió de la finca en acabar l’arrendament.

Que és la fiança en un contracte de lloguer i per a què serveix?

Per obtenir mes informació us informarem des del departament jurídic de:

www.cudos-consultors-com

Tel: 973 450 555