Extinció de pensió alimentària per majoria d’edat i obtenció de feina

08/08/2023

En el seu moment, mitjançant conveni de divorci, es va establir una pensió d’aliments a favor del menor. Ara ja és major d’edat i té un sou. Es pot extingir l’obligació de pagament de pensió?

La resposta és sí. Cal presentar un procediment de modificació de mesures al Jutjat, que pot ser de mutu acord amb l’altre progenitor, o de manera contenciosa, havent d’informar al Jutge de l’existència d’aquest canvi i justificar-lo mitjançant l’aportació de nòmines i contracte de treball. Si el fill ho facilita, molt millor, si no, el Jutjat podrà requerir l’aportació d’aquesta documentació a petició del demandant.

Fins i tot es pot demanar que l’extinció dels aliments s’apliqui de forma retroactiva al moment en que el fill va començar a tenir una feina remunerada, segons consti a l’informe de vida laboral o al contracte de treball. Aquesta és una causa objectiva indubtable i pot justificar que l’eliminació de la pensió s’apliqui de manera retroactiva per evitar un enriquiment injust.