Els permisos retribuïts han de gaudir-se en dies laborables. La Sala social del Tribunal Suprem, ha resolt que tots els permisos laborables retribuïts han de gaudir-se en dies laborables. Per tant, si el fet causant d’un d’aquests permisos té lloc en un dia no laborable, el dia en què s’inicia aquest permís deurà el primer dia laborable posterior.
Concretament, el Suprem ha resolt a favor de CCOO Serveis i FeSMC-UGT, estipulat que el permís retribuït per matrimoni de quinze dies a què tenen dret tots els treballadors ha de començar el primer dia laborable següent a la celebració de les noces i no el dia en què es produeix, si aquesta se celebra en dia no laborable per al treballador.

Els permisos retribuïts han de gaudir-se en dies laborables.

Es tracta d’una sentència que es pronuncia sobre un precepte concret del conveni col·lectiu estatal de les Empreses de Treball Temporal, però la interpretació del qual resulta extrapolable a l’Estatut dels Treballadors, ja que la seva redacció és similar, segons destaca UGT.

D’aquesta manera,

la fallada crea jurisprudència, corregint el criteri mantingut per l’Audiència Nacional, que diferenciava entre permisos curts i llargs, atorgant un tractament diferent quant a la data del seu gaudi. En concret, l’Audiència Nacional considerava que el permís per matrimoni s’havia de computar sempre des de la data de celebració, encara que fora en un dia no laborable per al treballador. Així, aquest tribunal ja havia donat la raó als sindicats amb la celebració d’altres tipus de permisos del citat conveni, excepte el del matrimoni.

Aquesta última sentència també desestima el recurs de cassació de l’associació empresarial Asempleo, que mantenia que la resta de permisos retribuïts, com a naixement, malaltia o defunció, havien de computar-se des del moment del fet causant –fos o no dia laborable per al treballador–.
Al seu torn, la decisió de l’Alt Tribunal unifica el criteri d’inici del còmput per a tots els permisos retribuïts inclosos en l’Estatut dels Treballadors, com el matrimoni, defunció, accident o malaltia greus, hospitalització o intervenció quirúrgica.
“Des de FeSMC-UGT ens congratulem d’aquesta resolució judicial, que anticipa la sentència d’aquest Tribunal en altres dos procediments pendents de cassació sobre aquest mateix assumpte i que afecten els convenis col·lectius de Consultoria i d’Empreses d’Enginyeria, les sentències de la qual seran notificades en els pròxims dies”, declara el sindicat.

Per part seva,

des de CC OO Serveis la principal novetat que aporta aquesta sentència és la consideració que tots els permisos retribuïts, inclòs el de matrimoni, s’han de començar a gaudir en un dia laborable. Per a aquesta central la fallada “representa un avanç cap a l’admissió de les tesis que el sindicat ha vingut defensant en tots els àmbits, tant en la negociació col·lectiva com en processos de mediació o judicials”.

Via Cinco Dias

Per obtenir a els meus informació podeu contactar amb: www.cudos-consultors-com

Tel: 973.450.555 Balaguer

Tel: 973 28 28 18 Lleida

Et pots subscriure al nostre butlletí de notícies aquí