Les reclamacions de deute d’Hisenda poden quedar sense efecte si no avisa per e-mail.

Les notificacions i reclamacions tributàries que remet Hisenda als contribuents poden quedar sense efectes si l’administració

trenca l’hàbit adquirit d’avisar a l’interessat mitjançant l’enviament d’un correu electrònic d’alerta. Així ho acaba de dictaminar

el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en una fallada que promet donar un marge d’actuació addicional a milers de contribuents

als quals l’Agència Tributària els hagi imposat càrregues sense notificar-lo degudament.

La decisió judicial versa sobre una bústia virtual oficial del qual Hisenda se serveix sovint per a remetre als contribuents les seves

notificacions. Es tracta de l’anomenada Adreça Electrònica Habilitada (DEH), que és d’obligat ús per a determinats col·lectius,

fonamentalment empreses. Una vegada dipositades en el DEH, aquestes comunicacions es tenen per notificades al contribuent en el

termini de 10 dies, encara que aquest no hagi accedit en aquest temps a la bústia virtual.

Per a donar garanties addicionals, l’administració permet als interessats inscriure també un correu electrònic al qual es remet un avís

quan hi hagi noves notificacions en el DEH. Hisenda venia defensant que no està obligada a realitzar aquesta comunicació addicional

pel que, si el sistema falla i l’avís no s’envia al correu del contribuent, la notificació es donava per vàlida passats els citats 10 dies, limitant,

per exemple, el termini efectiu per a recórrer.

Recentment, el Tribunal Constitucional ha declarat, en relació amb les notificacions remeses per Lexnet, que la falta de remissió del correu

electrònic no vulnera el dret a la tutela judicial efectiva. I aquí és on entra en joc la recent sentència de l’alt tribunal de Catalunya.

La sentència afecta

A una empresa constructora a la qual Hisenda va remetre una reclamació econòmic–administrativa a través del DEH el maig de 2015

exigint-li un pagament corresponent a la liquidació de l’impost de Societats de l’exercici 2011, però sense avisar-li per mail com solia.

El tribunal ha dictaminat que, encara que Hisenda no tingui l’obligació de remetre un correu electrònic al contribuent advertint-li que hi

ha una notificació tributària pendent de revisió en el DEH, el fet que hagi vingut enviant-lo amb regularitat a vegades anteriors sí que li

compromet a continuar fent-ho en virtut del “principi de confiança legítima”, que també defensa el Constitucional.

Les reclamacions de deute d'Hisenda poden quedar sense efecte si no avisa per e-mail.

Per obtenir mes informació us informarem des del departament fiscal de:

www.cudos-consultors-com

Tel: 973 450 555