Els ajuntaments podran exigir un recàrrec de fins al 50% de la quota de l’IBI a les cases buides.

Segons el cens que realitza l’INE cada deu anys, en 2011 (última dada disponible) hi havia als ajuntaments d’Espanya

més de 3,4 milions d’habitatges buits. A Madrid, eren més de 153.000, la qual cosa equivalia al 10% del parc immobiliari.

I encara que és molt probable que aquest número s’hagi reduït de forma notable en aquests set anys, diversos ajuntaments

on el mercat residencial està especialment tensat –entre ells, el de la capital– havien reclamat al Govern central que els habilités

per a poder emprendre mesures fiscals que incentivin als propietaris a posar aquestes cases de lloguer, i tractar així d’alleujar

les fortes pujades de preus.

A final de la seva segona legislatura, el Govern de José María Aznar va aprovar el Decret 2/2004 de la Llei d’Hisendes Locals

que permetia als ajuntaments exigir un recàrrec de fins al 50% de la quota líquida de l’IBI a les cases que es trobessin desocupades

amb caràcter permanent. Però l’aplicació d’aquest precepte mai va arribar perquè va quedar subjecte a un ulterior desenvolupament

legislatiu que definís el concepte de casa buida i que no es va arribar a dur a terme.

En lloc d’establir una regulació estatal bàsica.

El Govern ha preferit ara delegar aquesta potestat a les entitats locals, perquè siguin elles els qui, mitjançant ordenança municipal,

defineixin el caràcter de “desocupació” i el tipus de recàrrec aplicable, que podrà dependre de la durada del període en el qual l’immoble

hagi estat buit.

El reial decret sosté que tindrà tal consideració l’immoble que “romangui desocupat d’acord amb el que s’estableixi en la corresponent

normativa sectorial d’habitatge, autonòmica o estatal”. Precisa, a més, que l’autoritat municipal competent no podrà declarar un immoble

com a buit sense abans realitzar una audiència al subjecte passiu, això és, al propietari. Exigeix, també, que els “indicis de desocupació”

estiguin regulats per l’ajuntament en la respectiva ordenança, entre els quals podran figurar “les dades del padró municipal, així com els

consums de serveis de subministrament”, com podrien ser els rebuts de la llum o de l’aigua.

Mancant aquestes eines fiscals, diverses comunitats autònomes ja van posar en marxa, en els últims anys, mesures com a sancions o fins

i tot cessions temporals, com és el cas del País Basc.

 

Els ajuntaments podran exigir un recàrrec de fins al 50% de la quota de l'IBI a les cases buides

 

Per obtenir mes informació us informarem des del departament fiscal de:

www.cudos-consultors-com

Tel: 973 450 555