Noves deduccions per a vehicles elèctrics i sistemes de recàrrega

10/05/2024

Amb efectes a partir del 30-6-2023, s’apliquen dues noves deduccions, limitades temporalment, per adquisició de vehicles elèctrics endollables i de pila de combustible i per instal·lació en immobles de sistemes de recàrrega de bateries per a vehicles elèctrics, en ambdós casos no afectes a activitats econòmiques.

Les noves deduccions s’apliquen sobre la quota íntegra estatal després de les deduccions per inversió en empreses de nova o recent creació, per activitats econòmiques, per donatius, per rendes obtingudes a Ceuta o Melilla, i per actuacions per a la protecció i difusió del patrimoni històric , i es concreten a:

A) Un 15% del valor d’adquisició d’un vehicle elèctric nou, sempre que es doni alguna d’aquestes circumstàncies:

  1. Quan el vehicle s’adquireixi des del 30-6-2023 fins al 31-12-2024, i s’aplicarà la deducció en el període impositiu en què es matriculi el vehicle.
  2. Quan s’aboni al venedor des del 30-6-2023 fins al 31-12-2024 una quantitat a compte per a la futura adquisició del vehicle que representi, almenys, el 25% del valor d’adquisició. En aquest cas, la deducció es practica en el període impositiu en què s’abona aquesta quantitat, i s’ha d’abonar la resta i adquirir el vehicle abans que finalitzi el segon període impositiu immediat posterior a aquell en què es va produir el pagament d’aquesta quantitat .

La deducció s’aplica sobre el valor d’adquisició del vehicle, incloses les despeses i els tributs inherents a l’adquisició, minorat en les subvencions o els ajuts públics, amb un màxim de 20.000 euros.

El contribuent només pot aplicar la deducció per un únic vehicle que compleixi els requisits exigits. A aquests efectes, a la mateixa norma es recullen les categories de vehicles que donen dret a la deducció i la resta de requisits exigits, entre els quals s’assenyalen que el vehicle no pot estar afecte a una activitat econòmica i que haurà d’estar matriculat per primera vegada a Espanya a nom del contribuent abans del 31-12-2024, o bé abans que finalitzi el segon període impositiu immediat posterior a aquell en què es va produir el pagament de la quantitat a compte. Si posteriorment s’afectés el vehicle a una activitat econòmica, es perdria el dret a la deducció.

A més, el preu de venda del vehicle no pot superar l’import màxim establert, si escau, per a cada tipus de vehicle, al RD 266/2021 Annex III.

B) Un 15% de les quantitats satisfetes des del 30-6-2023 fins al 31-12-2024 per a la instal·lació durant aquest període en un immoble propietat del contribuent de sistemes de recàrrega de bateries per a vehicles elèctrics no afectes a una activitat econòmica , considerant com a tal les quantitats satisfetes necessàries per dur a terme la instal·lació, com la inversió en equips i materials, despeses d’instal·lació dels mateixos i les obres necessàries per al seu desenvolupament. El contribuent ha de comptar amb les autoritzacions i permisos establerts a la legislació vigent. Si posteriorment s’afectés la instal·lació a una activitat econòmica, es perdria el dret a la deducció.

Constitueix la base d’aquesta deducció les quantitats satisfetes mitjançant targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en comptes a entitats de crèdit, a les persones o entitats que realitzin la instal·lació, minorada a les subvencions o ajudes públiques, amb un màxim de 4.000 euros anuals. La deducció no és aplicada per les quantitats satisfetes mitjançant lliuraments de diners de curs legal.

La deducció es practica en el període impositiu en què finalitzi la instal·lació, que no pot ser posterior a 2024. Si la instal·lació finalitza en un període impositiu posterior a aquell en què es van abonar quantitats per tal instal·lació, la deducció es practica en aquest últim per les quantitats satisfetes des del 30-6-2023 fins al 31 de desembre del període impositiu esmentat.

LIRPF disp.addic.58a redacc RDL 5/2023 art.189, BOE 29-6-23; RDL 5/2023 disp.final 9a, BOE 29-6-23.