El Tribunal de Justícia de la UE (TJUE) ha establert que el permís retribuït que coincideixi amb períodes vacacionals i lliurances no es compensa. Així ho estipula en una sentència que ha fet pública avui, que segueix les recomanacions de l’advocat general de la UE Henrik Saugmandsgaard Øe.

Aquesta sentència, que considera que el Dret de la UE no s’oposa a una regulació de les normatives nacionals i convenis col·lectius que no prevegi que es concedeixin permisos retribuïts quan les circumstàncies que justifiquen la seva concessió esdevinguin en dies en què no es treballa, es desmarca de la jurisprudència del TJUE respecte a les baixes que esdevenen en períodes vacacionals, sobre les que ha sentenciat que han de compensar-se.

El TJUE dicta que correspon als Estats

regular aquest assumpte i apunta que l’objectiu d’aquests permisos retribuïts és cobrir al treballador quan les circumstàncies que els originen concorren en temps de treball. El cas que es jutja és un conflicte espanyol que enfronta a Dia amb els sindicats UGT, CCOO i Federació de Treballadors Independents de Comerç (Fetico). L’Estatut dels Treballadors (ET) regula en el seu article 37 els permisos retribuïts per matrimoni, hospitalització d’un familiar, mudança, per acudir a votar o quedar obligat a estar en una mesa electoral, per a realitzar funcions sindicals, i pel temps indispensable per a la realització d’exàmens prenatals i tècniques de preparació al part.

L’article 46 del conveni col·lectiu de Dia millora el ET

i també atorga permisos retribuïts pel temps precís i amb justificació quan per raó de malaltia el treballador precisi l’assistència a consultori mèdic en hores coincidents amb la seva jornada laboral; per les hores precises per a concórrer a exàmens finals quan es cursin estudis de caràcter oficial.

I dóna fins a tres dies més de llicència acumulables d’un en una qualsevol dels supòsits previstos per a acompanyar a un fill menor de 16 anys per a assistència mèdica; matrimoni de parents fins a segon grau, i examen del permís de conduir i assistència a signatures de documents notarials necessaris per a l’adquisició o venda pel treballador d’habitatge que hagin de fer-se personalment i coincideixi amb la jornada laboral del treballador. Tant en l’article 46 del conveni de Dia com en l’article 37 de l’ET s’indica, respecte al permís per matrimoni, que la seva durada ha de computar-se en dies naturals. En aquests articles no figura cap precisió respecte als altres permisos ni quant al dia en què ha de començar-se a comptar el permís per matrimoni.

El Tribunal Suprem va dictaminar

el 13 de febrer de 2018, en una sentència que no constitueix jurisprudència, que en els casos en què el fet causant del permís retribuït esdevé en dia no laborable, al qual s’assimila el dia festiu, l’inici del permís ha de diferir-se al primer dia laborable següent. Però no es pronunciava sobre la resta de dies, la qual cosa implicava que, si un d’ells fos festiu, l’empresa no hauria de compensar-lo.

Via: Expansión

Per obtenir a els meus informació podeu contactar amb: www.cudos-consultors-com

Tel: 973.450.555 Balaguer
Tel: 973 28 28 18 Lleida
Tel: 973 64 32 32 Vielha

Et pots subscriure al nostre butlletí de notícies aquí