El SEPE actualitza les bonificacions per als autònoms

És per això que els Serveis Públics d’Ocupació Estatal (SEPE) han actualitzat aquestes bonificacions publicant un nou

document el mes de març. Aquests avantatges s’emmarquen dins de la política activa d’aquest organisme, amb la qual

pretén fomentar l’emprenedoria col·lectiva i donar suport a l’Economia Social. D’aquesta manera, s’introdueixen nous

incentius i bonificacions en la cotització al REPTA, i es milloren alguns dels ja existents, segons informa el mateix SEPE.

“Les mesures presentades coadjuven a afermar el full de ruta emprès en els últims anys en matèria d’autoocupació, que

s’articula entorn de tres eixos: impulsar l’autoocupació, individual o col·lectiu, donar suport a aquells que ja han emprès

perquè puguin consolidar i fer créixer els seus projectes; i avançar en la millora de la protecció social dels autònoms amb

la finalitat de salvar la bretxa que existeix entre els treballadors per compte propi i els treballadors assalariats”, afegeixen

en el document.

Tarifa plana de 60 euros:

Destinada als nous autònoms o que no hagin estat donats d’alta en el REPTA en els dos últims anys. La seva quota mensual

de cotització a la Seguretat Social es veurà reduïda a 60 euros durant els 12 primers mesos d’activitat. A més, si l’activitat es

desenvolupa en municipis de 5.000 habitants, la reducció s’ampliarà fins als 24 mesos. En el cas que s’opti per una base de

cotització superior a la mínima, la seva quota d’autònoms es veurà reduïda en el seu equivalent al 80%, inclosa la incapacitat

temporal.

Menors de 30 i emprenedoria femenina: Els homes menors de 30 anys i les dones menors de 35 que iniciïn activitat o que portin

almenys 2 anys sense estar en el REPTA accediràs a una bonificació addicional a la tarifa plana equivalent al 30% sobre la quota

per contingències comunes durant els 12 mesos posteriors a la finalització de la seva bonificació de caràcter general. En qualsevol

cas, el període màxim de bonificació no podrà superar els 36 mesos.

Maternitat: Les treballadores autònomes que es trobin en situació de descans per naixement, adopció, guarda amb finalitats d’adopció,

acolliment, risc durant la lactància natura tindran una bonificació del 100% de la quota que resulti d’aplicació sobre la base mitjana

que tingués el treballador en els 12 mesos anteriors a la data en la qual s’aculli a aquesta mesura. Aquesta bonificació serà compatible

amb l’establerta en el Reial decret llei 11/1998. La durada serà durant el període de descans; mínim un mes.

Pel que fa a la reinserció professional.

Aquelles autònomes que haguessin cessat en la seva activitat per naixement, adopció, guarda amb finalitats d’adopció, acolliment

i tutela i tornin a realitzar una activitat per compte propi en els 2 anys següents a la data de cessament tindran de quota fixa per

contingències comunes i contingències professionals, de 60 euros mensuals durant els 12 mesos immediatament següents a la data

de reincorporació. Si optessin per una base superior a la mínima, podrà aplicar-se durant el període abans citat una bonificació del

80% sobre la cotització per contingències comunes.

Autònoms amb discapacitat: Aquells professionals autònoms amb almenys un 33% de grau de discapacitat també podran accedir a la

tarifa plana de 60 euros, així com les víctimes de violència de gènere o de terrorisme.

Conciliació familiar: Quedaran exempts de pagar la quota per contingències comunes aquells autònoms que sol·licitin la conciliació de

la vida personal i familiar vinculada a la contractació. Es reduirà al 50% en el cas que la persona contracta exerceixi la seva jornada a temps

parcial, sempre aplicat a la base mitjana de cotització mínima vigent.

Els requisits de conciliació són aquells autònoms que tinguin menors de 12 anys a càrrec seu, a algun familiar per consanguinitat o afinitat

de fins a segon grau en situació de dependència o amb algun grau de discapacitat superior al 33% El SEPE aclareix que en el cas que el

treballador faci menys de 12 mesos (que …) d’alta en el REPTA, la base mitjana de cotització es calcularà des de la data d’alta.

Autònoms col·laboradors:

Les noves altes de familiars col·laboradors de treballadors autònoms tindran dret a una bonificació durant els 24 mesos següents a

la data d’efectes de l’alta, equivalent al 50% durant els primers 18 mesos i al 25% durant els 6 mesos següents.

Autònoms de Ceuta i Melilla: Si resideixen en aquestes ciutats autònomes i la seva activitat s’enquadra en els sectors d’agricultura,

pesca i aqüicultura; indústria, excepte energia i aigua; comerç; turisme; hostaleria i resta de serveis, excepte el transport aeri, la

construcció d’edificis, les activitats financeres i d’assegurances i les activitats immobiliàries, tindran una bonificació del 50% en les

seves aportacions a les quotes de la Seguretat Social per contingències comunes, així com pels conceptes de recaptació conjunta de

desocupació, formació professional i fons de garantia salarial.

Via: El País

El SEPE actualitza les bonificacions per als autònoms

Per obtenir mes informació us informarem des del departament laboral de:

www.cudos-consultors-com

Tel: 973 450 555