El recompte de terminis. Qui més qui menys ha rebut alguna vegada una notificació d’alguna administració pública (Generalitat, Estat, Ajuntaments, etc) que li atorga algun termini per presentar documentació, per formular al·legacions, o per interposar algun recurs. Segons el tràmit del que es tracti, el termini pot ser de deu dies, de quinze, d’un mes, o altres.

Per a que no se’ns passi aquest termini, la qual cosa podria suposar la desestimació de la nostra sol·licitud, o que ens tinguin per desistits de la nostra reclamació, o altres conseqüències adverses, el primer que hem de fer és anotar la data en la qual hem rebut la notificació a la part superior del primer full. En general, tenim el costum d’anotar-la al sobre on hi havia la notificació, però aquesta pràctica és poc recomanable, perquè el sobre està separat del document. Cal anotar la data de recepció sobre el primer full del document i es pot llençar el sobre.

El recompte de terminis

Sobre el recompte del termini del qual disposem, està regulat a l’article 30 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Si els terminis estan expressats en dies,

es compten a partir de l’endemà del dia en què tingui lloc la notificació o publicació de l’acte de què es tracti, o des del següent a aquell en què es produeixi l’estimació o la desestimació per silenci administratiu.

Si el termini es fixen en mesos o anys, aquests es computen a partir de l’endemà d’aquell en què tingui lloc la notificació o publicació de l’acte de què es tracti. És a dir, es compten de data a data. Per exemple, si el termini és el d’un mes i hem rebut la notificació el 27 d’octubre, el termini acabarà el 27 de novembre. Si el mes de venciment no hi ha un dia equivalent a aquell en què comença el còmput, s’entén que el termini expira l’últim dia del mes, i quan l’últim dia del termini sigui inhàbil, s’entén prorrogat al primer dia hàbil següent.

Finalment, es consideren inhàbils els dies festius i els dissabtes.

  Via: Santi Solsona i Fígols Advocat de Cudós Consultors

Per a obtenir més informació podeu contactar amb el departament Jurídic de:

www.cudos-consultors-com

Tel: 973 450 555

Suscriute a les nostres notícies aquí