El pagament als proveïdors de l’administració

El pagament als proveïdors i els efectes de la crisi econòmica iniciada la passada dècada es van traduir en un augment

d’impagaments i retards en el pagament de les administracions públiques als seus proveïdors de béns i serveis, com

comerciants, professionals i prestadors de serveis tècnics als Ajuntaments i a la Generalitat.

En el cas dels petits proveïdors o contractistes de serveis, han patit especialment els impagaments dels deutes de les

administracions públiques contractants, i per això la legislació ha reaccionat en successives reformes sobre contractació

pública, per evitar que la posició dominant de les administracions provoqués l’asfíxia de multitud de petites empreses i

professionals del país amb unes conseqüències nefastes per l’estat general de l’economia, aprovant normes protectores

dels que han hagut de suportar l’impagament de l’administració contractant, amb mesures d’agilitat en la reclamació dels

deutes i dels interessos de demora.

D’aquesta forma, el Preàmbul de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, remarca que:

“se da un paso más allá al establecerse la obligación para el órgano de contratación, en los contratos que

más frecuentemente acuden a la subcontratación, como son los de obras y de servicios de un determinado

importe, de comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el contratista principal hace al subcontratista,

así como el régimen más rigorista que respecto de los plazos de pago debe cumplir tanto la Administración

como el contratista principal, con el fin de evitar la lacra de la morosidad que pesa sobre las Administraciones Públicas”.

La legislació sobre contractes del sector públic.

També és protectora de les empreses i professionals contractistes als quals l’Administració no paga, o no paga puntualment, i és el

reflex de la voluntat del legislador en ordre a prevenir els nefastos efectes per l’economia general que ha vingut provocant la

morositat de les administracions contractants en escanyar la liquiditat dels adjudicataris de contractes públics els quals a més

ostenten una posició contractual de debilitat enfront de les potestats exorbitants i la preponderància de l’administració.

Per aixó aquests motius els Jutjats i Tribunals actuen amb fermesa a l’hora de reconèixer el dret a la percepció dels pagaments

de les empreses i professionals contractistes, davant de les múltiples excuses i pretextos que arriben a plantejar algunes

administracions contractants.

El pagament als proveïdors de l'administració

Per obtenir mes informació us informarem des del departament jurídic de:

www.cudos-consultors-com

Tel: 973 450 555