El Govern ofereix ajudes a l'ocupació per lloc de treball.

La nova normativa, que pretén substituir a totes les anteriors sobre aquesta matèria, estableix una sort de catàleg de diferents programes formatius i d’orientació i incentius a la contractació que podran triar les comunitats per a executar el pressupost estatal que es distribueix anualment entre les regions perquè gestionin aquest tipus de polítiques. Aquestes accions subvencionades estan destinades fonamentalment a tres col·lectius: les persones desocupades registrades en els Serveis Públics d’Ocupació; els ocupats que també estan registrats com a demandants d’ocupació per a millorar o mantenir el seu lloc; i els joves inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

El text recull una sèrie d’eines i instruments per a “enfortir les carreres professionals estables”: per a això es promouen els incentius a la contractació fixa; i, d’altra banda, es reforça que els programes públics d’ocupació-formació s’articulin per mitjà de contractes de treball (formatius o de pràctiques o qualsevol altre, però dins de la normativa laboral vigent). Això significa que en aquests programes no podran utilitzar-se altres mecanismes com a beques o altres eines similars.

L’article 17 de l’esborrany de Reial decret que està en discussió és el que regula el Programa d’incentius a la contractació.

Aquí s’estableixen les quanties de referència per als incentius inclosos en aquest decret i per a la resta dels quals vulguin aplicar les comunitats autònomes amb el finançament estatal que els correspon anualment. Així, el Reial decret que proposa Treball indica que la contractació indefinida inicial podrà subvencionar-se, quan se celebri a temps complet, amb les següents quanties de referència:

“Amb caràcter general, les normes o bases reguladores podran preveure una subvenció de 4.000 euros (4.500 euros si la persona contractada és dona, major de quaranta-cinc anys en el cas de persones amb discapacitat o pertanyent a qualsevol altre col·lectiu vulnerable que determini el Servei Públic d’Ocupació)”.

Mentre que l’incentiu serà de 5.500 euros (6.000 euros si la persona contractada és dona, major de 45 anys en el cas de persones amb discapacitat o altres col·lectius que fixin els serveis d’ocupació) sempre que els contractes se formalitzin amb: beneficiaris de l’ingrés mínim vital o ajudes similars; persones amb discapacitat; retornats de l’estranger; dones en sectors majoritàriament masculins o aquelles que faci més de 24 mesos després de part o adopció; majors de 45 anys i qualsevol altre col·lectiu que determinin les comunitats. I podrà arribar fins als 7.000 euros (o 7.500 si són dones majors de 45 anys discapacitades) quan els contractes se subscriguin amb persones en risc d’inclusió majors de 45 anys desocupades de llarga durada o, novament, qualsevol altre col·lectiu que determinin els serveis d’ocupació.

A més,

qualsevol d’aquestes subvencions s’elevarà “fins a 2.000 euros quan la contractació indefinida es realitzi per treballadora o treballador autònom, o per una cooperativa o societat laboral, que contracti el seu primer emprat”. Per a rebre aquestes ajudes amb aquestes contractacions l’empresa ha d’estar creant ocupació neta per a evitar la substitució de treballadors. I si la jornada no és a temps complet, la quantia de l’incentiu es retallarà en la mateixa proporció; sempre sent com a mínim una jornada del 50% de la completa.

Així mateix, la transformació en indefinits de contractes temporals, inclosos els contractes formatius, se subvencionarà amb una quantia de referència de fins a 4.000 euros (5.500 euros en cas de discapacitat). D’aquesta manera, la norma que s’acaba de començar a negociar estableix totes aquestes quanties de referència a l’efecte del seu finançament. En aquest sentit preveu que aquestes quanties “podran ser modificades o actualitzades mitjançant ordre ministerial i, si s’escau, complementades per les Administracions públiques competents, si bé fins a un percentatge màxim d’increment a fi d’evitar possibles desequilibris entre les quanties que s’estableixin en diferents àmbits territorials per als mateixos programes comuns”.

Via: Cinco Dias

Per obtenir més informació podeu contactar amb: www.cudos-consultors-com

Tel: 973.450.555 Balaguer

Tel: 973 28 28 18 Lleida

Tel: 973 64 32 32 Vielha

Et pots subscriure al nostre butlletí de notícies.