El Govern donarà 1.300 euros anuals durant 4 anys a les empreses que contractin parats de llarga durada

El Govern donarà 1.300 euros anuals durant quatre anys a les empreses que contractin a aturats de llarga durada,

segons figura en una disposició addicional recollida en el projecte de Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) per a

aquest any. Així mateix, l’import ascendirà a 1.500 euros bruts anuals durant quatre anys quan aquests contractes es

concertin amb dones. Podran beneficiar-se d’aquesta bonificació els ocupadors que contractin indefinidament a persones

desocupades i inscrites en l’oficina d’ocupació almenys 12 mesos en els 18 mesos anteriors a la contractació.

Si el contracte se formalitza a temps parcial, les bonificacions es gaudiran de manera proporcional a la jornada de treball

pactada en el contracte. Perquè s’apliqui aquest incentiu, les empreses hauran de mantenir empleat al treballador contractat

almenys cinc anys des de la data d’inici de la relació laboral. També, haurà de mantenir el nivell d’ocupació en l’empresa

aconseguit amb el contracte durant, almenys, dos anys des de la contractació.

Si s’incompleixen aquestes obligacions, s’haurà de procedir al reintegrament de l’incentiu. La disposició dels Pressupostos

recull que no es consideraran incomplides les obligacions de manteniment de l’ocupació anteriors quan el contracte de treball

s’extingeixi per causes objectives o per acomiadament disciplinari quan l’un o l’altre sigui declarat o reconegut com a procedent.

A més, tampoc es tindran en compte les extincions causades per dimissió, mort, jubilació o incapacitat permanent total, absoluta

o gran invalidesa dels treballadors. Tampoc per l’expiració del temps convingut, per realització de l’obra o el servei objecte del

contracte o per resolució durant el període de prova. No obstant això, aquesta bonificació no entrarà en vigor fins al primer dia del

mes següent a la publicació de la Llei de Pressupostos i amb vigència indefinida.

Bonificació davant risc d’embaràs

D’altra banda, els nous comptes públics també inclouen una bonificació en la cotització a la Seguretat Social en els supòsits de canvi de

lloc de treball per risc durant l’embaràs o durant la lactància natural, així com en els supòsits de malaltia professional.

En concret, en els supòsits en què, per raó de risc durant l’embaràs o risc durant la lactància natural la treballadora sigui destinada a un

lloc de treball o funció diferent i compatible amb el seu estat, s’aplicarà, respecte a les quotes reportades durant el període de permanència

en el nou lloc de treball o funció, una bonificació del 50% de l’aportació empresarial en la cotització a la Seguretat Social per contingències

comunes.

Aquesta mateixa bonificació serà aplicable, en els termes i condicions que reglamentàriament es determinin, en aquells casos en què, per raó

de malaltia professional, es produeixi un canvi de lloc de treball en la mateixa empresa o l’acompliment, en una altra diferent, d’un lloc de

treball compatible amb l’estat del treballador.

Tot això passarà si s’aproven els pressupostos.

El Govern donarà 1.300 euros anuals.

Per obtenir mes informació us informarem des del departament fiscal de:

www.cudos-consultors-com

Tel: 973 450 555