El final de la seva vida útil dels vehicles

Us informem que amb data del 14 d’abril de 2021, el Butlletí Oficial de l’estat ha publicat el Reial decret 265/2021, de 13 abril, sobre els vehicles al final de la seva vida útil i pel qual es modifica el Reglament General de Vehicles, aprovat pel Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre.

BAIXA TEMPORAL VOLUNTARIA

Entre les principals novetats que inclou el document, es troba l’establiment d’un límit temporal d’1 any des de la data de sol·licitud d’aquesta baixa temporal. Passat aquest termini, si l’interessat no ha sol·licitat la pròrroga d’aquesta, automàticament, el vehicle tornarà a estar en situació activa, generant les obligacions administratives i fiscals que correspongui, com ara l’impost de vehicles de tracció mecànica.

Les pròrrogues del termini de baixa temporal es podran sol·licitar a la Prefectura de trànsit com a màxim 2 mesos abans de la data de finalització de la baixa temporal.

VEHICLES QUE HAN ESTAT DECLARATS SINISTRE TOTAL

Una altra de les novetats que s’inclouen en aquest RD és l’obligació de superar una inspecció ITV en aquells vehicles que han estat declarats sinistre total per les companyies asseguradores i en els quals, posteriorment, el seu titular pretengui continuar circulant amb ell o ser transferits a un altre titular. Aquesta inspecció ha de superar-la amb data posterior a la declaració del sinistre.

BAIXA DEL VEHICLE PER TRASLLAT A UN ALTRE PAÍS

En el cas que es vulgui traslladar un vehicle a un altre país on vagi a ser matriculat, el titular o una altra persona que acrediti la seva propietat, una vegada comunicada la baixa del vehicle per exportació o trànsit comunitari, haurà de materialitzar la sortida del vehicle d’Espanya en els següents 3 mesos des de l’anotació de la baixa en el registre de vehicles de la DGT. En cas que se superin els tres mesos i existeixi constància que el vehicle continua circulant a Espanya, es procedirà d’ofici a donar-li novament d’alta en el Registre General de Vehicles de la DGT.

Amb l’establiment d’aquests 3 mesos entre la sol·licitud de la baixa definitiva en el Registre de Vehicles i la sortida efectiva del vehicle del país s’eviten baixes per trànsit comunitari fictícies que es comuniquen amb la finalitat d’evadir obligacions fiscals i es millora l’exportació de vehicles a altres països.

A més, en el cas que els vehicles a exportar tinguin una antiguitat superior a quatre anys, des de la seva data de primera matriculació, o qualsevol vehicle que, després d’un accident o una altra causa, hagi sofert un mal important que pugui afectar algun element de seguretat, s’exigirà que abans de ser donats de baixa definitiva per trasllat a un altre país, superin una inspecció tècnica per a verificar que el vehicle que continua complint els requisits per a circular per les vies públiques i no es tracta de l’exportació de residus.

Es tracta d’un primer pas per a garantir la prohibició d’exportar a països tercers, els vehicles que no compleixin els requisits de seguretat i ambientals.

ALTRES NOVETATS

També es preveu com a novetat la possibilitat d’anotar d’ofici la baixa definitiva dels vehicles, que no hagin estat assegurats o hagin superat la ITV durant els últims deu anys. La baixa d’ofici s’anotés prèvia resolució motivada de la Prefectura provincial de trànsit i garantirà, en un moment posterior, la rehabilitació i posada en circulació del vehicle si el titular del mateix acredita l’existència del mateix i el compliment dels requisits per a obtenir el permís de circulació.

Aquesta mesura facilitarà la comunicació per part de les Entitats Locals, d’aquells vehicles que consten en els censos municipals però que no formen part del parc circulant perquè van deixar d’existir fa temps.

La norma també contempla la possibilitat que els Centres Autoritzats de Tractament, prèvia autorització de la DGT, cedeixin els vehicles al final de la seva vida útil donats de baixa definitiva a institucions dedicades a la formació, recerca en automoció o per a treballs de protecció civil o simulacres.

D’altra banda, també es podrà sol·licitar, complint els requisits establerts, la rehabilitació dels vehicles històrics que prèviament hagin estat donats de baixa definitiva, sempre que s’acrediti que tenen un especial interès històric o singularitat.

ENTRADA EN VIGOR

Malgrat que l’entrada en vigor d’aquest RD és l’endemà de la seva publicació, la Disposició transitòria segona, estableix que les Administracions públiques competents adoptaran els seus procediments i autoritzacions, així com els documents de trasllats al que es preveu en aquest RD en el termini d’un any des de la seva entrada en vigor.

Informació BOE

Per obtenir més informació podeu contactar amb: www.cudos-consultors-com

Tel: 973.450.555 Balaguer

Tel: 973 28 28 18 Lleida

Tel: 973 64 32 32 Vielha

Et pots subscriure al nostre butlletí de notícies.