El dret a la transparència de les administracions. Com els ciutadans som els que mantenim les administracions públiques i els seus organismes amb els nostres impostos, sembla evident que aquests han d’estar al nostre servei, i tanmateix, que tenim dret a accedir a la transparència i a la informació sobre la seva activitat.

El dret a la transparència de les administracions

A Catalunya, l’exercici d’aquest dret el regula la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, que és d’obligat compliment per les administracions públiques de Catalunya, noció que inclou l’Administració de la Generalitat i els ens locals, així com tots els organismes i entitats de naturalesa administrativa dependents o vinculats a aquestes administracions.

El primer pilar d’aquesta Llei és el dret a la transparència, que consisteix en l’obligació de difondre la informació pública d’interès general d’una manera veraç i objectiva, perquè les persones puguin conèixer l’actuació i el funcionament de l’Administració pública i exercir el control d’aquesta actuació.

Això inclou informar de forma pública i constant sobre l’organització institucional, la gestió econòmica, les decisions i actuacions, els llocs de treball, els procediments administratius, els contractes i els convenis, les subvencions, i qualsevol altra informació d’interès públic.

El segon aspecte,

no menys important, és el dret de totes les persones majors de setze anys d’accedir a l’esmentada informació pública, sense necessitat d’acreditar un interès personal, ni de justificar el motiu de la sol·licitud.

Els únics límits a aquest dret, que han d’estar expressament recollits en una llei, són la seguretat pública, la informació sobre infraccions penals, administratives o disciplinàries de tercers, els drets dels menors d’edat, la intimitat i els altres drets privats legítims, el secret professional i els drets de propietat intel·lectual i industrial. Evidentment, la informació facilitada ha de respectar les dades personals de les persones implicades.

Les sol·licituds d’accés a la informació pública es poden fer per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la identitat del sol·licitant, de la informació precisa a la qual es vol tenir accés, i de la forma o el format en què es demana que es faciliti.

L’òrgan competent ha de subministrar la informació a l’interessat/da, en el format en què l’hagi demanada, en el termini de trenta dies, i si no ho fa pot ser subjecte de les mesures sancionadores que estableix la mateixa Llei.

Per a obtenir més informació podeu contactar amb el departament Jurídic de: www.cudos-consultors-com

Tel: 973 450 555 Balaguer

Tel: 973 282 818 Lleida

Et pots subscriure al nostre butlletí de notícies aquí