El dret a la imatge pròpia a internet. El Tribunal Constitucional afirma que en la determinació dels límits del dret a la mateixa imatge ha de salvaguardar-se l’interès de la persona a evitar la captació o difusió de la seva imatge sense la seva autorització o sense que existeixin circumstàncies que legitimin aquesta intromissió.

El dret a la imatge pròpia a internet.

Aquesta legitimació de la intromissió es produiria quan la pròpia i prèvia conducta de l’afectat, o les circumstàncies en les quals es trobi immers, justifiquin el descens de les barreres de reserva perquè prevalgui l’interès aliè o del públic en general.

Parlaríem doncs,

de captació de la imatge personal en esdeveniments públics, en companyia d’altres persones i amb consentiment.

També, de publicació de la imatge a Internet per part d’altres persones, i respecte de les quals l’afectat no ha fet cap objecció.

El consentiment del titular de la imatge perquè el públic en general, o un determinat nombre de persones, pugui veure la seva fotografia en un blog o en un compte obert en la web d’una xarxa social, no comporta l’autorització per a fer ús d’aquesta fotografia i publicar-la o divulgar-la d’una forma diferent, perquè no constitueix el «consentiment exprés» que exigeix la llei.

Però també ha d’afirmar-se que la prestació de consentiment per a la publicació de la mateixa imatge a Internet comporta el consentiment per a la difusió d’aquesta imatge durant l’esmentada difusió, per les seves característiques, sigui una conseqüència natural del caràcter accessible de les dades i imatges publicades en Internet.

Els «usos socials» legítims d’Internet,

com són la utilització en les comunicacions típiques de la xarxa (missatges de correu electrònic, tuits, comptes de Facebook o Instagram, blogs) de les imatges referides a actes públics prèviament publicades en la xarxa, bé «retuitant» el tuit en què apareix la imatge, bé inserint-la directament en un altre tuit o en el compte d’una altra xarxa social, bé inserint un «link» o enllaç al lloc web on la imatge es troba publicada, en principi exclourien el caràcter il·legítim de l’afectació del dret a la mateixa imatge, conforme a l’art. 2.1 Llei Orgànica de Protecció del Dret a l’Honor.

L’exposat no obsta a la il·legitimitat de la publicació d’imatges quan, fins i tot trobant-se disponibles a Internet, resulti evident, pel seu contingut o per les circumstàncies que les envolten, que les mateixes constitueixen una intromissió il·legítima en drets de la personalitat. En tals casos, resulta indubtable que la publicació prèvia s’ha realitzat sense el consentiment de l’afectat, per la qual cosa la prèvia publicació en Internet, pel seu caràcter il·legítim, no legitima la reutilització pública de tals imatges.

Per obtenir més informació podeu contactar amb: www.cudos-consultors-com

Tel: 973.450.555 Balaguer

Tel: 973 28 28 18 Lleida

Tel: 973 64 32 32 Vielha