Les lesions que patim els ciutadans/es per caigudes, ensopegades, relliscades i altres accidents provocats pel mal estat dels carrers són més habituals del desitjable, i les seves conseqüències freqüentment reporten perjudicis de diverses classes.

El dret a indemnització pel mal estat del carrer

Una tapa de claveguera mal tancada, un clot a la vorera, una barana mal subjectada, un esglaó en mal estat, etc. Moltes són les imperfeccions i manques de manteniment de la via pública que posen en perill tant als vianants com als vehicles.

No obstant,

la legislació garanteix que els danys i desperfectes corporals o materials provocats pel deficient estat de les vies públiques han de ser rescabalats pel seu titular, que en les zones urbanes és l’ajuntament.

A aquest tipus de responsabilitat la llei l’anomena responsabilitat patrimonial de l’administració, i està regulada amb caràcter general en dues lleis: la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. La primera afronta la qüestió des del punt de mira del ciutadà i del procediment de reclamació, i la segona ho fa des de la perspectiva de com ha de procedir l’administració.

Val a dir que el reconeixement d’indemnitzacions per aquesta causa per part dels ajuntaments no és senzill, i sovint oposen multitud de pretextos i excuses per no complir amb el seu deure d’indemnitzar. Per exemple, solen al·legar la manca d’atenció del vianant, la poca entitat de les imperfeccions i defectes del carrer, i qüestions semblants. A més, també cal acreditar cumplidament els danys patits, i la valoració d’aquests.

En definitiva,

la persona accidentada, a més del propi dany físic que ha sofert, també ha de patir una decidida negativa de l’ajuntament a compensar-la com és just.

Per tots aquests motius sens dubte resulta imprescindible, en cas de patir un accident causat pel mal estat del carrer o del mobiliari urbà, posar-se en mans d’un advocat especialitzat que defensi amb eficàcia el dret de la persona lesionada a rebre la deguda indemnització.

Més info: Portal Jurídic de Catalunya

Santi Solsona i Fígols
Advocat de Cudós Consultors
Especialitzat en Dret Administratiu, Urbanístic, Mediambiental i Local

Per obtenir a els meus informació podeu contactar amb: www.cudos-consultors-com

Tel: 973.450.555 Balaguer
Tel: 973 28 28 18 Lleida
Tel: 973 64 32 32 Vielha

Et pots subscriure al nostre butlletí de notícies aquí