El Desheretament

Dos dels problemes o consultes que sovint es donen en un despatx d’advocats relacionats amb els testaments són el problema del desheretament i la validesa de l’afirmació en què la legitima es diu totalment pagada.

Com tots sabem, a Catalunya els fills (encara que no són els únics) tenen dret a la legítima (el 25% del valor del patrimoni del difunt, al que caldria sumar determinades donacions realitzades en vida), però cada vegada és més freqüent la intenció del pare/mare de privar a algun dels seus fills d’aquest dret que en algunes legislacions no existeix (Navarra) o es regula de forma diferent (Aragó).

Hi ha qui opta per dir en el testament que la legítima

“ja es va pagar en vida”, sigui o no cert, pensant que això és suficient, si bé no és així i pot ser que solament faci que traslladar el problema a l’hereu/s quan el legitimari li reclami el percentatge corresponent o el seu “complement”.

Caldrà provar que el pagament va ser cert i suficient, i que es va fer expressament “a compte de la legítima”, menció imprescindible perquè sigui vàlida (la menció ha de ser immediata i no val fer-la més tard).

I algun es preguntarà: ¿no puc deixar el meu patrimoni a qui vulgui? La resposta és que totalment NO, i que CAL PRESERVAR LA LEGÍTIMA, tret de les excepcions legalment previstes.

Des del Codi d’Hammurabi (un dels conjunts de lleis més antigues que es remunta a la Mesopotàmia de l’any 1.750 aC) ja s’establia que “… si un home es proposa desheretar al seu fill i diu als jutges: “deshereto al meu fill”, que els jutges decideixen sobre el seu cas, i si el fill no hi ha comes una falta suficientment greu per a arrancar-lo de la seva posició d’hereu, el pare no l’arrancarà de la seva condició d’hereu”.

Per això cal concloure que solament pot privar-se de la legítima excepcionalment, quan concerneixi una “justa causa” de desheretament d’entre les previstes a la llei, que cal expressar-se i concretar-se al testament, i que el legitimari pot negar a través del corresponent procediment judicial.

Les causes de desheretament estan tassades per la llei i són (Article 451-17 Causes de desheretament) les següents:

  1. El causant pot privar els legitimaris de llur dret de llegítima si en la successió concorre alguna causa de desheretament.
  2. Són causes de desheretament:

a) Les causes d’indignitat que estableix l’article 412-3.

b) La denegació d’aliments al testador o al seu cònjuge o convivent en parella estable, o als ascendents o descendents del testador, en els casos que hi ha l’obligació legal de prestar-los-en.

c) El maltractament greu al testador, al seu cònjuge o convivent en parella estable, o als ascendents o descendents del testador.

d) La suspensió o la privació de la potestat que corresponia al progenitor legitimari sobre el fill causant o de la que corresponia al fill legitimari sobre un net del causant, en ambdós casos per causa imputable a la persona suspesa o privada de la potestat.

e) L’absència manifesta i continuada de relació familiar entre el causant i el legitimari, si és per una causa exclusivament imputable al legitimari.

Aquestes circumstàncies o fets no són “definitius” i no exclouen una reconciliació o perdó posterior (art. 451-19 CCCAT) que eliminin la causa del desheretament.

La pregunta que seguidament la gent es fa és com i quan es formalitza aquest desheretament, trobant la resposta també en els preceptes del nostre CCAT (art. 451-18 CCCAT) que estableix que “el desheretament s’ha de fer en testament, codicil o pacte successori i requereix l’expressió d’una de les causes que tipifica l’article 451-17 i la designació nominal del legitimari desheretat”, advertint tot seguit que “El desheretament no pot ser ni parcial ni condicional”.

Qüestió important és establir

l’abast del concepte “maltractament” i si es considera o no com a tal -a més a més del maltractament d’obra- el maltractament psicològic o moral, al que cal respondre que seguint la línia marcada per la sentència del TSJ Catalunya 41/2015 el maltractament d’obra greu comprenia també el maltractament psicològic, conducta que s’apreciava en aquell cas en l’abandó emocional i assistencial d’un nét vers el seu avi durant la seva darrera malaltia.

Finalment cal preguntar-se que fem quan he estat desheretat injustament, moment en què cal acudir al que disposa l´Article 451-20 CCAT relatiu a “la Impugnació del desheretament´” on s’estableix:

  1. Si el legitimari desheretat impugna el desheretament al·legant la inexistència de la causa, la prova que aquesta existia correspon a l’hereu.
  2. Si el legitimari desheretat al·lega reconciliació o perdó, la prova de la reconciliació o del perdó correspon al desheretat.
  3. L’acció d’impugnació del desheretament caduca al cap de quatre anys de la mort del testador.

El Jutjat en el procediment corresponent declararà que el “Desheretament injust” (art. 451-21 CCAT) si no es compleixen els requisits que estableix la llei abans esmentats (art. 451-18 CCAT), “Si no s’arriba a provar la certesa de la causa, en cas que el legitimari la contradigui” o “Si el causant s’havia reconciliat amb el legitimari o l’havia perdonat”, moment en què el legitimari desheretat injustament podrà exigir allò que per llegítima li correspon.

Donat que la “justa causa” del desheretament correspon a l’hereu, caldrà recomanar que el testador, a més d’esmentar el motiu que s’escaigui en el testament, proveeixi preventivament a l’hereu dels arguments i proves suficients per a fer valdre el motiu del desheretament en seu judicial, ja que en cas contrari, a més de caldre pagar la legitima, pot ser que calgui assumir el mal somni de pagar les despeses judicials.

Via: Josep Lluis Gómez i Gusi

Advocat – Prov. D. Mercantil UDL

Per obtenir més informació podeu contactar amb: www.cudos-consultors-com

Tel: 973.450.555 Balaguer

Tel: 973 28 28 18 Lleida

Tel: 973 64 32 32 Vielha

Et pots subscriure al nostre butlletí de notícies.