El Constitucional tanca la porta a la possibilitat que els contribuents reclamen els diners indegudament abonats

Nova volta de rosca en el terratrèmol causat pel pronunciament del Tribunal Constitucional contra l’impost de plusvàlua municipal. Encara que els magistrats han tombat de facto el tribut, en anul·lar per inconstitucional el seu mètode de càlcul, la sentència que han redactat tanca la porta a la possibilitat que els contribuents reclamin els diners indegudament abonats al fisc en els últims anys. Així es deriva de la redacció de l’esborrany de la fallada, al qual ha tingut accés aquest diari, després que el seu sentit fos avançat el dimecres sense que es conegués encara el text íntegre de la sentència.

Encara que el Constitucional ja va anticipar que la garrotada al tribut no tindria efectes sobre els procediments amb una resolució ferma, bé per prescripció del termini per a una reclamació bé perquè aquesta hagués quedat ja definitivament resolta, la lletra petita de la fallada va molt més enllà. Així, la sentència estableix que no podran ser revisades sobre la base del pronunciament judicial els casos ja jutjats, o amb resolució administrativa en ferma, però tampoc les liquidacions provisionals o definitives que no haguessin estat impugnades a la data de publicació de la sentència ni les autoliquidacions que no hagin estat sol·licitades prèviament.

En concret, el text redactat pels magistrats estableix que “no poden considerar-se situacions susceptibles de ser revisades amb fonament en la present sentència aquelles obligacions tributàries reportades per aquest impost que, a la data de dictar-se la mateixa, hagin estat decidides definitivament mitjançant sentència amb força de cosa jutjada o mitjançant resolució administrativa ferma”, una cosa amb la qual ja es comptava.

No obstant això, la fallada afegeix que “a aquests exclusius efectes, tindran també la consideració de situacions consolidades (i) les liquidacions provisionals o definitives que no hagin estat impugnades a la data de dictar-se aquesta sentència i les autoliquidacions la rectificació de les quals no hagi estat sol·licitada ex art. 120.3 LGT a aquesta data”. El matís no és menor i pot estalviar als ajuntaments la devolució de fins a 10.000 milions d’euros recaptats en els últims anys.

L’impost incrementa del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), com es coneix oficialment el tribut, l’abonen els contribuents que embenin un immoble o el reben en donació o herència. El seu deure és pagar-lo a l’ajuntament corresponent en un termini de 30 dies, bé mitjançant el mètode de liquidació (que es converteix en ferma passat un mes), bé mitjançant un model d’autoliquidació, que pot rectificar-se durant un període de quatre anys.

Tenint en compte que l’impost deixa 2.500 milions anuals en les arques públiques municipals, els advocats assumien que la fallada deslligaria un al·luvió de reclamacions sobre els pagaments des de 2017 amb un cost de fins a 10.000 milions per als edils. Finalment, d’acord amb la decisió, només aquells recursos vius ja en marxa podran gaudir de l’anul·lació de l’impost.

“La sentència del Constitucional redueix,

de manera al nostre judici vergonyosa, el nombre de potencials beneficiaris de la declaració d’inconstitucionalitat”, valora l’advocat José María Salcedo, soci del bufet Àtic Jurídic i expert en aquest tribut. Donada la redacció coneguda, l’advocat detalla “només podran beneficiar-se de la declaració d’inconstitucionalitat els contribuents que, abans del 26 d’octubre, van recórrer o van sol·licitar la rectificació, i estan esperant resolució”, així com els qui van recórrer en el seu moment, van veure desestimada la seva resolució, però estan en termini de recórrer de nou.

“Queden fora, no obstant això, d’aquest exclusiu club, totes les liquidacions ja dictades, però que no van ser recorregudes abans del 26 d’octubre. I això, a pesar que encara estiguin en termini de recurs. I també les sol·licituds de rectificació i devolucions d’ingressos indeguts que no s’haguessin presentat, abans de la referida data de 26 d’octubre”, agrega Salcedo, que matisa que el número encara pot resultar rellevant donat l’elevat volum de causes pendents de resoldre.

Via: Cinco Dias.