El banc portarà a la llista de morosos als quals deguin més de 100 euros

Els bancs hauran de qualificar com a morositat “significativa” qualsevol deute impagat d’un client particular des de 100 euros,

la qual cosa podria comportar un augment de les provisions i un reforç de la seva solvència pel tractament comptable de les

insolvències. Aquest fet, a més, portarà a les entitats a haver de posar l’accent en tots els processos legals al seu abast per a poder

recuperar els diners i mitigar les conseqüències, com l’execució de garanties si n’hi hagués o aconseguir acords amb els usuaris,

a més d’incloure’l en el fitxer de morosos o d’iniciar una reclamació per la via judicial.

El Banc d’Espanya ha posat a consulta fins al pròxim 26 d’abril la circular en la qual es fixen les regles sobre els llindars de

rellevància de les obligacions creditícies en mora per a les entitats sota la seva supervisió directa, és a dir aquelles amb menys

de 30.000 milions d’actius, seguint els passos al reglament aprovat pel Banc Central Europeu (BCE) a la fi de l’any passat per als

grups financers de més grandària.

I en tots dos casos s’estableix que com tard els bancs hauran de gestionar els impagaments com a rellevants des de 100 euros per

als clients minoristes i a partir de 500 euros per a les empreses. La legislació obre la porta al fet que aquesta consideració es prengui

quan els diners insolvents sigui almenys l’1% de l’exposició total amb aquest deutor sobre el balanç de l’entitat de crèdit, la seva

empresa matriu o qualsevol de les seves filials, exclosos riscos de renda variable.

Les entitats

Hauran d’aplicar el llindar de rellevància i hauran de notificar al Banc d’Espanya abans del 31 de desembre de 2019 la data exacta

en la qual començaran a aplicar-ho, segons sosté la circular. En el cas de les entitats sota supervisió del BCE, hauran de notificar

en quin moment iniciaran el nou tractament abans de finals de juny d’aquest any.

Amb la fixació d’aquests nivells es pretén garantir una aplicació coherent dels requisits prudencials referits al càlcul del risc de

crèdit i millorar la comparabilitat dels requeriments de fons propis. El sector financer considerarà, com fins ara, que s’ha produït

un impagament quan s’hagin deixat de pagar les quotes durant 90 dies consecutius.

La nova regla, que procedeix d’un mandat del Parlament Europeu de 2013, és una volta de rosca més sobre el tractament dels riscos

dels bancs, que durant la crisi han sofert els efectes de la crisi econòmica i de les insolvències.

L’any passat va entrar en vigor la denominada IFRS 9, per la qual els bancs van haver de fer provisions per a pèrdues esperades a futur

, en comptes de per a pèrdues reals ja sofertes. Aquesta normativa va tenir un impacte major de l’esperat, ja que només per a la

gran banca espanyola va tenir un cost de 4.400 milions d’euros. El major impacte de la normativa es deu principalment, segons

el Banc d’Espanya, al canvi introduït en el càlcul de provisions per als actius normals en vigilància. Si fins llavors es provisionaba

tenint en compte les pèrdues incorregudes amb una presumpció de dotze mesos, des de principis de 2018 s’ha de dotar amb una

probabilitat d’impagament per a tota la vida de l’operació.

Les noves exigències

Es produeixen en un moment en què la desacceleració econòmica pot provocar un augment de la morositat per part d’empreses

i famílies, després de diversos anys de baixada dels impagaments al nostre país. Tot dependrà de la frenada que experimenti

l’economia i de la incertesa política.

De moment, la banca ja ha donat la primera veu d’alarma sobre l’aturada en la demanda de crèdit per part d’empreses i famílies

que s’ha viscut en el primer trimestre de l’any per la incertesa econòmica, la frenada de les inversions i la menor confiança dels

consumidors. BBVA adverteix en el seu últim informe sobre la situació d’Espanya d’aquest nou escenari, en línia amb altres

advertiments ja procedents del Banc d’Espanya i l’Associació Nacional d’Entitats Financeres (Asnef) que també han assenyalat

una menor demanda dels préstecs al consum en els tres primers mesos de 2019.

Via: El Mundo

El banc portarà a la llista de morosos als quals deguin més de 100 euros

Per obtenir mes informació us informarem des del departament fiscal de:

www.cudos-consultors-com

Tel: 973 450 555