Existeix el dret a la recuperació o compensació dels dies de visita no gaudits amb els fills menors durant el confinament?

Dret de família.

L’art. 3.a) RD-llei 16/2020,

en introduir la possibilitat legal de reclamar el restabliment de l’equilibri en el règim de visites o custòdia compartida, quan un dels progenitors no hagi pogut atendre en els seus estrictes termes el règim establert, delimita i restringeix la possible reclamació de restabliment de l’equilibri als casos d’incompliments imputables, no a la voluntat d’un progenitor, sinó a causes de força major.

Això es refereix,

bé als dubtes nascuts sobre si les restriccions de mobilitat legalment imposades impedien el trasllat dels menors per a executar els règims de custòdia i visites totalment o parcialment, bé de la necessitat d’acatar les ordres, recomanacions i prescripcions sanitàries pròpies del confinament decretat per a combatre la pandèmia, bé de la fundada creença personal d’actuar conforme a dret per a la protecció de la salut pública i la del mateix menor, perquè aquests últims incompliments no resulten enterament imputables a la voluntat de cap progenitor, sinó a causes alienes a la voluntat de tots dos.

L’art. 3.a del RD-llei 16/2020 conté una presumpció en favor del progenitor amb el qual els menors han conviscut durant l’estat d’alarma i, en tal sentit, haurà d’entendre’s que la causa de no poder atendre les obligacions derivades del règim de custòdia o visites establert no es deu a dol o mala fe del progenitor sinó a les mesures de restricció de la llibertat de mobilitat imposades pel RD 463/2020 (aclarit pel RD 465/2020), o a raons sanitàries que l’aconsellaven, en atenció a les circumstàncies relacionades amb l’evolució de la propagació i efectes de la pandèmia, devent per tant el progenitor que sostingui l’existència de mala fe, acreditar la conducta obstructiva al·legada.

És admissible la possibilitat de,

compensació o recuperació dels dies de visita no gaudits a causa la declaració d’estat d’alarma per la COVID-19 i les limitacions a la mobilitat imposades per raons governatives i sanitàries amb càrrec a dies futurs el gaudi dels quals correspongui a l’altre progenitor, però amb un clar límit a aquesta mesura: l’interès i benefici del menor ha de ser preponderant sobre el legítim desig del progenitor, custodi o no custodi, de recuperar el període de temps no gaudit.

És recomanable que les parts aconsegueixin acords de compensació i recuperació sense judicialitzar la qüestió, perquè això donaria lloc a un increment de litigiositat entre els progenitors, que inevitablement es traslladaria als menors i podria actuar com un element de desestabilització emocional d’aquests en el període de tornada a la denominada ‘nova normalitat’.

Per obtenir més informació podeu contactar amb: www.cudos-consultors-com

Tel: 973.450.555 Balaguer
Tel: 973 28 28 18 Lleida
Tel: 973 64 32 32 Vielha

Et pots subscriure al nostre butlletí de notícies aquí