Divorci de matrimonis estrangers

Divorci de matrimoni celebrat a l’estranger entre estrangers residents a Espanya no inscrit en el Registre Civil Central.

És possible interposar la demanda de divorci a Espanya entre un matrimoni d’estrangers amb domicili aquí, o cal primer inscriure el matrimoni al Registre Civil Central?

El matrimoni és universal i no cal, per a instar i obtenir el divorci, que s’inscrigui en el Registre civil central espanyol. Així es va pronunciar la Sentència d’AP de Barcelona de 29 de setembre de 2020.

És obvi que al no haver contret els esposos el seu matrimoni a Espanya, el mateix no constarà inscrit en el corresponent Registre Civil Central ni pot exigir-se’ls, per a l’admissió a tràmit de la seva demanda, que, prèviament, procedeixin a la seva inscripció en el Registre Civil Central, perquè tal inscripció no és requisit constitutiu del matrimoni i tindrà únicament transcendència als ulteriors efectes contemplats en l’article 755 L.E.C., que, de manera significativa, preveu que, “quan escaigui”, les sentències recaigudes en aquesta mena de procediments es comunicaran d’ofici al Registre Civil.

La demanda ha d’admetre’s a tràmit i seguir el seu curs fins a dictar sentència. Aquesta no podrà inscriure’s en el Registre Central si no consta la inscripció prèvia del matrimoni, però això no priva a la citada resolució de tota efectivitat.

En conseqüència, podran presentar la demanda de divorci o acudir a un Notari per a divorciar-se, però no podran inscriure la Sentència de divorci en el Registre Civil Central, fins que no estigui inscrit el matrimoni.

Per tot això, i amb vista a l’admissió a tràmit de la demanda, i respecte de l’acreditació del matrimoni, caldrà la corresponent certificació registral expedida per les autoritats competents del país en què aquest esdeveniment hagi tingut lloc.