CUDOS CONSULTORS INFORMA que, segons la disposició addicional vintena del REIAL DECRET LLEI 11/2020, publicat el dia 31 de març de 2020 es regula la Disponibilitat dels plans de pensions en cas d’atur o cessament d’activitat derivats de la situació de crisi sanitària provocada pel COVID-19.

Disponibilitat dels plans de pensions.

1. Durant el termini de 6 mesos des de l’entrada en vigor del Reial Decret

463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària provocada pel COVID-19 els partícips dels plans de pensions podran, excepcionalment, fer efectius els seus drets consolidats als següents supòsits:

a) Estar en situació legal d’atur com a conseqüència d’un expedient de regulació temporal de treball derivat e la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19

b) Ser empresari titular d’establiments que l’apertura al públic s’ha vist suspesa com a conseqüència de l’establert a l’article 10 del Reial Decret 463/2020, de 14 de març.

c) En el cas dels treballadors per compta pròpia que hagin estat prèviament integrats en un Règim de la Seguretat Social com a tals, i hagin cessat l’activitat com a conseqüència de la situació de crisi Sanitaria provocada pel COVID-19

2. L’import dels drets consolidats disponible no podrà ser superior a :

a) Els salaris que s’hagin deixat de percebre durant la vigència de l’expedient de regulació temporal de treball pel supòsit previst a l’apartat 1. a)

b) Els ingressos nets estimats que s’hagin deixat de percebre durant la suspensió de l’apertura al públic pel supòsit que recull l’apartat 1.b)

c) Els ingressos nets estimats que s’hagin deixat de percebre durant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 pel supòsit que recull l’apartat 1.c)

Per a obtenir més informació podeu contactar amb el departament d’Assegurances de: www.cudos-consultors-com

Tel: 973 450 555 Balaguer

Tel: 973 282 818 Lleida

Et pots subscriure al nostre butlletí de notícies aquí