Desestiment via telefònica

17/08/2023

Manca de prova de l’exercici pel consumidor del dret de desistiment per via telefònica.

La SAP de Pamplona, ponent D. Daniel Rodríguez Antúnez, condemna una usuària que va adquirir un curs d’odontologia de Planeta d’Agostini, al pagament del mateix malgrat que la usuària manifesta que havia desistit de la compra a través del telèfon.

L’article 102.1 (Dret de desistiment) assenyala:

“… Llevat de les excepcions previstes a l’article 103, el consumidor o usuari tindrà dret a desistir del contracte durant un període de catorze dies naturals sense indicar el motiu i sense incórrer en cap cost diferent dels previstos als articles 107.2 i 108…” .

Quant a l’exercici del dret de desistiment, assenyala la sentència que el document contractual conté un apartat específic per a la remissió del mateix, que no consta emplenat en aquest cas.

No obstant l’art. 106 de la LGDCU (RDL 1/2007) habilita el consumidor per exercitar el dret de desistiment tant a través del model de formulari contractual com, si escau, a través de qualsevol “de declaració inequívoca en què assenyali la seva decisió de desistir del contracte”.

En el cas que ens ocupa la recurrent afirmava ja en la seva oposició al monitori que va renunciar al curs per via telefònica, cosa que resultaria enterament vàlida conforme a la LGDCU si hagués quedat provat o almenys s’haguessin aportat indicis que així ho avalessin.

Tanmateix:

  1. No consta aportat cap registre de trucades telefòniques en què contrastar aquesta pretesa trucada.
  2. No es concreta la data de la mateixa (“al cap de pocs dies de rebre el material del curs”, afirma l’escrit d’oposició al monitori).
  3. Tampoc no s’aporten albarans justificatius, si és el cas, d’una eventual devolució del material, com a signe inequívoc de renúncia i indiciari de la mateixa.

L’art. 106.4 de la LGDCU determina que “La càrrega de la prova de l’exercici del dret de desistiment recaurà en el consumidor i usuari”, i la veritat és que en el cas que ens ocupa no ha quedat provat l’exercici de tal desistiment per part de la demandada.

Aquí la resolució