Tractament de les dades dels alumnes en els centres educatius

20/09/2022

Interessant informe de l’AEPD que analitza el tractament de dades als centres educatius:

Els centres poden col·locar als taulers d’anuncis les llistes de l’alumnat admès?

Sí, el centre ha d’informar sobre l’alumnat que ha estat admès si hi ha un procediment de concurrència competitiva en què es valoren i puntuen determinades circumstàncies.

No obstant això, aquesta llista només es pot publicar als taulers d’anuncis de l’interior del centre oa una pàgina web d’accés restringit als qui hagin sol·licitat l’admissió.

Aquesta publicació només haurà de recollir el resultat final del barem, no resultats parcials que puguin respondre a dades o informació sensible o posar de manifest la capacitat econòmica de la família.

Quan ja no siguin necessaris aquests llistats cal retirar-los, encara que el centre els podrà conservar per si es plantegen reclamacions.

Es poden publicar les dades dels beneficiaris de beques, subvencions i altres ajuts públics?

Podeu publicar aquesta informació per informar els beneficiaris, indicant l’import, l’objectiu o la finalitat i els beneficiaris de les beques.

En cap cas no s’ha de publicar el nom i cognoms de manera conjunta amb el DNI. Com a màxim, es publicarà el nom, cognoms i 4 xifres de DNI de manera aleatòria.

Si els criteris dels ajuts impliquen conèixer categories especials de dades cal valorar i analitzar individualment si això podria afectar l’esfera íntima de la persona, en cas que, per exemple, es posi de manifest la seva capacitat econòmica o la seva situació de risc dexclusió social.

Quan ja no siguin necessaris aquests llistats, caldrà retirar-los.

Es pot publicar al menjador del centre el menú de l’alumnat?

Es poden publicar els diferents menús, ja que pot existir alumnat amb necessitats alimentàries especials per raons de salut o religió, però sense que hi hagi un llistat amb nom i cognoms dels alumnes i del menú corresponent.

El centre sí que podrà disposar d’aquests llistats per utilitzar-los pel seu servei de menjador intern, però sense donar-los publicitat.

Es poden fer públiques les qualificacions escolars?

Les qualificacions de l’alumnat sha de facilitar a lalumnat i als seus pares. En cas de comunicar-les a través de plataformes educatives, només poden tenir accés els mateixos alumnes, els seus pares o tutors.

Això no obstant, sí que seria possible comunicar la situació de l’alumne/a a l’entorn de la seva classe, per exemple, mostrant la seva qualificació davant la mitjana dels seus companys/es.

Els centres educatius poden captar imatges de l’alumnat durant les activitats escolars?

Els centres estan legitimats per gravar imatges com a part de la funció educativa, però han de disposar del consentiment dels interessats/des o dels seus pares o tutors per a altres fins, com ara la difusió del centre o les seves activitats.

També és possible la presa d’imatges de l’alumnat en esdeveniments escolars per a l’única finalitat que els pares hi poguessin accedir.

L’accés ha de ser segur, amb identificació prèvia i autenticació.

Recordem que els que accedeixen a les imatges no poden publicar-ho a Internet.

Un docent pot gravar imatges de l’alumnat per a una activitat escolar?

Els professors, en el desenvolupament de la programació i l’ensenyament, poden fer exercicis que impliquin l’enregistrament d’imatges de l’alumnat, però només poden ser accessibles per als que estiguin involucrats en aquesta activitat, els pares o tutors i el professor corresponent.

En cap cas no es pot difondre de forma oberta a Internet.

En cas que això passi, el responsable del tractament és el propi centre o lAdministració educativa.

Com pot contribuir el Coordinador/a de benestar a lluitar contra l’assetjament digital?

El coordinador o coordinadora de benestar dels centres educatius té entre les funcions comunicar a l’AEPD el tractament il·lícit de dades personals de l’alumnat.

L’Agència disposa d’un Canal prioritari per comunicar la publicació no autoritzada a Internet de contingut sexual o violent (fotografies, vídeos, àudios o informació que identifiqui persones) i sol·licitar-ne la retirada de manera urgent.

Podeu consultar aquí la normativa completa.