Criteris per a fixar la pensió d'aliments dels fills comuns en cas de trencament de parella.

Quan parlem de com han de contribuir els progenitors als aliments i necessitats dels seus fills, s’han de tenir en compte una sèrie de premisses:

  1. Tots dos progenitors, pel fet de ser-ho, tenen l’obligació d’atendre i mantenir als seus fills. L’obligació legal que pesa sobre els progenitors, està basada en un principi de solidaritat familiar i té el seu fonament constitucional en l’art. 39.1.

No obstant això, aquesta obligació serà gradual i diferent, en funció que siguin menors d’edat o majors d’edat, perquè en el cas dels menors, més que una obligació pròpiament alimentosa, el que hi ha són deures indefugibles, inherents a la filiació, incondicionals, amb independència de la major o menor dificultat que es tingui per a donar compliment. Per contra, si parlem de fills majors d’edat, aquesta obligació se circumscriu fonamentalment al manteniment, vestit, habitació i estudis.

  1. A l’hora de fixar la pensió, s’ha de tenir en compte:

a) el criteri de proporcionalitat que ha de regir a l’hora de fixar la seva quantia, valorant les necessitats i despeses de l’alimentista (en aquests casos els fills) i la disponibilitat econòmica de l’alimentant (en aquest cas tots dos progenitors),

b) les atencions i cures personals que tingui cada progenitor cap als seus fills.

Tot això sabent que quan l’obligació de prestar aliments recau sobre dues o més persones, es repartirà entre ells el pagament de la pensió, en proporció al seu cabal o disponibilitat econòmica.

  1. Finalment, s’ha d’intentar, en la mesura que sigui possible, que el nivell de vida d’aquests fills menors d’edat no variï o variï el menys possible a causa que els seus progenitors deixin de viure junts, sent conscient que en tots aquests casos la disponibilitat econòmica real per a atendre les necessitats dels fills gairebé sempre disminueix, perquè després de tota separació o divorci, es produeix inevitablement un augment de despeses (canvi d’habitatge, etc.).

Per obtenir més informació podeu contactar amb: www.cudos-consultors-com

Tel: 973.450.555 Balaguer

Tel: 973 28 28 18 Lleida

Tel: 973 64 32 32 Vielha

Et pots subscriure al nostre butlletí de notícies.