Els convenis de col·laboració amb l’administració

23/08/2022

Els convenis de col·laboració son els acords amb efectes jurídics adoptats per les administracions públiques, els organismes públics i entitats de dret públic (com els Ajuntaments, l’Estat, la Generalitat, les Diputacions, les Universitats, etc), entre sí o amb subjectes de dret privat, per aconseguir un fi comú. A efectes pràctics, en aquesta exposició ens centrarem en els que poden subscriure les administracions amb els particulars o empreses privades.

Com exemples de convenis trobem els convenis urbanístics, els convenis de col·laboració o patrocini d’empreses als ajuntaments, els convenis de cessió de terrenys, els convenis per resoldre controvèrsies entre les administracions o amb els particulars, etc.

Estan regulats a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (articles 47 a 53), i serveixen per resoldre de forma pactada diferents qüestions, jocs d’interessos o conflictes que poden sorgir entre els particulars o empreses i les administracions públiques.

L’objecte dels convenis pot ser qualsevol que, estant permés per la llei, compleixi el requisit de millorar l’eficiència dels serveis públics, i no pot suposar la cessió de competències propies de les administracions als particulars.

Els convenis no poden tenir per objecte prestacions pròpies dels contractes (com per exemple la gestió de serveis públics o el subministrament de béns i serveis a les administracions a canvi d’un preu), ja que en aquest cas, la seva naturalesa i règim jurídic s’ha d’ajustar al que preveu la legislació de contractes del sector públic.

Si en alguna ocasió us trobeu amb la conveniència o la necessitat de negociar o formalitzar un conveni amb l’ajuntament o alguna altra administració, poseu-vos en contacte amb el nostre departament jurídic i us assessorament amb la màxima seguretat i qualitat.

Santi Solsona i Fígols
Advocat de Cudós Consultors
Especialitzat en Dret Administratiu, Urbanístic, Mediambiental i Local