Contribucions especials: pagueu només en la justa mesura

L’ajuntament cobra el tribut anomenat “contribucions especials” quan arran de la realització d’obres públiques o de l’establiment o ampliació de serveis públics,

aquestes obres o serveis beneficien de manera especial a determinats veïns.

Normalment els veïns especialment beneficiats són els que tenen propietats (solars i construccions) amb façana al carrer on s’executen les obres o els serveis.

Per tant, quan l’ajuntament executa obres al carrer de davant de casa vostra, o hi instal·la un nou enllumenat, o hi fa actuacions similars, us aplica contribucions especials, que és un tribut previst a la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

El que succeeix sovint, no obstant això, és que l’ajuntament no té en compte que, d’acord amb la llei i la jurisprudència, les contribucions especials només poden aplicar-se de forma proporcional a l’especial benefici que les obres o serveis causen al veí o veïna.

És a dir, la contribució especial no s’imposa en atenció a les obres realitzades, sinó que el que es grava mitjançant aquest tribut és l’avantatge particular que rep el beneficiat per les obres o serveis.

Per tant, encara que l’article 31 de la Llei d’Hisendes Locals disposa que la base imposable d’aquest tribut està constituïda com a màxim pel 90% del cost de les obres o serveis, és necessari aclarir que aquest percentatge del 90% no significa que els ajuntaments puguin,

sense més, aplicar-lo de forma lliure, tal com acostumen a fer, sinó que és un “màxim”, i cal ponderar la relació entre el benefici que l’actuació reporta a l’interès general (a tot el poble o ciutat) i el que produeix particularment als veïns afectats,per així assenyalar el percentatge aplicable.

Per això és important que, quan l’ajuntament us notifiqui que sou afectats per contribucions especials, acudiu a l’advocat o assessor especialitzat per, d’una banda comprovar si el percentatgedel cost de l’obra o servei aplicat als veïns és correcte, i d’altra banda si els criteris de repartiment del pagament entre els veïns afectats (metres lineals de façana, edificabilitat, etc.) són els legalment establerts i si l’import que us apliquen a vosaltres en particular es correspon amb els veritables paràmetres de la vostra propietat.

Així us assegurareu que només pagueu allò que és just.

 

contribucions

 

Per obtenir mes informació us informarem des del departament jurídic de:

www.cudos-consultors-com

Tel: 973 450 555