Contractar discapacitats per a complir el contingent no justifica l’acomiadament d’uns altres empleats.

En primer  lloc les empreses no poden al·legar sobredimensionament de la plantilla per a acomiadar a un empleat pel fet d’incorporar

el contingent mínim de treballadors amb discapacitat exigit per llei. El Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de Castella-

la Manxa ha declarat improcedent l’acomiadament d’una treballadora en resultar obligada l’empresa a la contractació

de dos treballadors discapacitats per a complir amb la quota de reserva a favor de treballadors amb discapacitat. La sentència,

d’1 17 de juliol de 2018, assegura que “no es considera exorbitant exigir a l’empresa que, com menys, procurés remeiar

el seu propi incompliment sense irrogar perjudicis innecessaris als treballadors de la seva plantilla”.

Per així l’empresa per a la qual treballava va justificar el seu acomiadament per la necessitat de reorganitzar el departament en

incorporar en el seu lloc a un treballador amb discapacitat. Arran d’un requeriment de la Inspecció de Treball i Seguretat

Social, la companyia es va veure obligada a contractar en el termini d’un mes a dos treballadors amb discapacitat per a

complir amb la normativa reguladora prevista en la Llei General de Drets de les Persones amb Discapacitat i de la seva

Inclusió Social que estableix una quota del 2% de reserva de llocs de treball a discapacitats.

La carta d’acomiadament justificava.

Així com la mesura en el compliment d’aquesta obligació legal i la duplicitat de llocs que havia provocat. Una conseqüència “inevitable”

a causa de la impossibilitat de mantenir en plantilla a tots dos treballadors. Atès que l’empleada acomiadada havia rebutjat

la reducció de jornada proposada per la companyia, no existia, afirmava l’empresa, una altra solució viable.

Per tant això, el Jutjat social núm. 1 de Ciudad Real va declarar improcedent l’acomiadament en considerar que no estava

prou justificat, decisió que va confirmar el TSJ de Castella-la Manxa en la seva sentència. Tal com expliquen els magistrats,

l’empresari degué argumentar i demostrar que no es van intentar altres mesures menys perjudicials per a la plantilla, com,

per exemple, la contractació dels treballadors amb discapacitat en altres llocs.

Aixó a més, se subratlla, no és raonable que l’incompliment empresarial de l’obligació de reserva de llocs a discapacitats es faci

recaure sobre la demandant. En realitat, s’indica, el lloc de treball de la demandant no va ser amortitzat, sinó que simplement

va ser substituïda per un treballador amb discapacitat.

I l’empresa, conclouen els magistrats, degué adoptar les mesures possibles perquè el compliment de la legalitat es realitzés sense

provocar perjudicis als treballadors ja incorporats a la seva plantilla.

Inclusió social

Quota de reserva de llocs de treball. Les empreses públiques i privades que emprin a un número de 50 o més treballadors

estan obligades al fet que d’ells, almenys, el 2 per 100 siguin treballadors amb discapacitat.xò

Excepcions. Les empreses poden quedar exemptes d’aquesta obligació, de forma total o parcial, bé a través d’acords recollits

en la negociació col·lectiva sectorial, bé per opció voluntària de l’empresari comunicada a l’autoritat laboral, sempre que s’apliquin

mesures alternatives.

Contractar discapacitats per a complir el contingent no justifica l'acomiadament d'uns altres empleats.

Per obtenir mes informació us informarem des del departament laboral de:

www.cudos-consultors-com

Tel: 973 450 555