Consorci de Compensació d’Assegurances, qué és ?

Què succeeix si tinc un accident de trànsit provocat per un vehicle sense assegurança?

El art.11 Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de

la Llei sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles de motor.

Per aixó el Consorci té com a més destacades, les següents funcions:

1a.- Primerament, indemnitzar als qui haguessin sofert danys personals, per sinistres succeïts a Espanya,

       en aquells casos en què el vehicle causant sigui desconegut.

2a.- Per continuar, indemnitzar els danys a les persones i als béns, ocasionats amb un vehicle que tingui el

         seu estacionament habitual a Espanya, així com els ocasionats dins del territori espanyol

         a persones amb residència habitual a Espanya o a béns de la seva propietat situats a Espanya,

         quan el vehicle no estigui assegurat.

3a.- Per acabar, indemnitzar els danys a les persones i als béns produïts per un vehicle amb estacionament habitual

        a Espanya que estigui assegurat i hagi estat objecte de robatori o de robatori d’ús.

També existeixen altres supòsits, però aquests tres són els casos més freqüents que es poden donar, vehicle desconegut

o que es fuga sense identificar, vehicle sense assegurar, o vehicle robat. En qualsevol dels casos i tractant-se de

culpa de l’altre vehicle, el Consorci es farà càrrec de les indemnitzacions, sigui per danys corporals o per danys

materials, en la mateixa quantia en què ho faria una companyia asseguradora.

Consorci de Compensació d’Assegurances.

Per obtenir mes informació us informarem des del departament jurídic de:

www.cudos-consultors-com

Tel: 973 450 555