Què fer en els casos en els quals un comuner es nega a permetre l’accés al seu immoble en casos de reparacions necessàries o altres supòsits que exigeixin urgentment entrar en ell?

COMUNITATS DE PROPIETARIS.

Es donen situacions en les comunitats de propietaris en les quals es fa precís l’accés a un immoble per a dur a terme obres de reparació, per exemple, perquè l’accés a l’element comú està en l’immoble d’un comuner, o en supòsits en els quals un comuner està absent i existeix una fuita d’aigua que està danyant altres immobles, o que cal dur a terme reparacions en façana i cal accedir a l’immoble per a instal·lar part de la bastida. Què pot fer la comunitat per a accedir amb urgència a aquest immoble?

La Llei de Propietat Horitzontal,

art. 9, imposa, entre altres obligacions als propietaris, la de respectar les instal·lacions generals de la comunitat i altres elements comuns, fent un ús adequat dels mateixos i evitant en tot moment que es causin danys o desperfectes, mantenir en bon estat de conservació el seu propi pis o local i instal·lacions privatives, en termes que no perjudiquin la comunitat o als altres propietaris, consentir en el seu habitatge o local les reparacions que exigeixi el servei de l’immoble i permetre en ell les servituds imprescindibles, i en conseqüència tot propietari té obligació de permetre l’entrada en el seu pis o local a l’efecte de tots aquests supòsits.

La via ordinària per a imposar al propietari el compliment de les obligacions que estableix la Llei de Propietat Horitzontal, serà acudir davant els tribunals de la jurisdicció civil, havent de presentar la corresponent demanda de judici ordinari.

Un propietari no pot impedir l’entrada,

a aquest efecte, en el seu pis o local, estant obligat a facilitar l’entrada a l’habitatge o local que ocupa per raó de la necessària conservació dels elements comuns de l’immoble. De no fer-ho, sembla evident que, primer, assumirà l’obligació d’indemnitzar els danys i perjudicis ocasionats per la seva negativa i, en segon lloc, pot quedar sotmès a una mesura judicial cautelar o d’una altra índole -interdicte d’obra ruïnosa, consistent en un manament d’entrada per a l’execució de l’obra o reparació de què es tracti i que sigui d’ineludible i urgent compliment, tenint sempre en compte la necessària ponderació dels interessos posats en joc i, en particular, el dret a la inviolabilitat del domicili.

En els supòsits de greus riscos,

com pot ser un incendi, una fugida d’aigua, els serveis d’urgència a través de les forces d’ordre públic poden accedir a l’habitatge, quan existeixi una situació real i objectiva d’un greu i imminent risc tant per a les persones, com per als béns, atès que en aquest cas es pot parlar fins i tot d’un estat de necessitat, així com es donin altres circumstàncies excepcionals, com pot ser la utilització d’un habitatge per a la venda de drogues, de productes il·legals, també podria sol·licitar-se l’entrada davant el mateix jugat de guàrdia.

Per a obtenir més informació podeu contactar amb el departament Jurídic de: www.cudos-consultors-com

Tel: 973 450 555 Balaguer

Tel: 973 282 818 Lleida

Et pots subscriure al nostre butlletí de notícies aquí