Comunitat de Propietaris, com es poden reclamar els deutes als veïns morosos?

La Llei de Propietat Horitzontal estableix entre les obligacions dels propietaris la de contribuir, d’acord amb la quota

de participació fixada al títol o a allò que s’hagi establert de manera especial per la Comunitat, a les despeses generals

per al sosteniment de l’immoble, els seus serveis, càrregues i responsabilitats. Art.9.e LPH art.9.f LPH

 

Per tant la Llei art.21.1 LPH declara que aquestes obligacions hi han de complir-se pel propietari de la habitatge o local en el

temps i forma determinats per la Junta. En cas contrari, el president o l’administrador, si així ho acordés la Junta de

propietaris, pot exigir-ho judicialment a través del procés monitori.

 

Això es tracta d’un procediment ràpid al qual pot acudir qui pretengui d’altre el pagament de deute dinerari de qualsevol import,

i que sigui líquid, determinat, vençut i exigible, sempre que el deute s’acrediti d’alguna de les formes previstes en la Llei.

D’aquesta manera la reclamació per la via del procediment monitori requerirà la prèvia certificació de l’acord del deute amb

la comunitat depropietaris per qui actuï com a secretari d’aquesta, amb el vistiplau del president, sempre que l’acord hagi

estat degudament notificat als propietaris afectats.

En quant els honoraris de procurador i advocat.

Per tant al deutor se’l condemnarà a pagar-los, tant si paga en període voluntari, com si no ho fa. En el cas que s’oposés al

pagament adduint els motius que cregui oportuns, se celebraria el corresponent judici.

Així si el deutor no atén el requeriment de pagament o no compareix per defensar-se, es dóna per acabat el procediment i es dóna

trasllat a la comunitat perquè insti la corresponent execució, amb embargament de béns si s’escau, i fins i tot amb embargament

del mateix immoble del propietari morós, passant per davant de qualsevol de les càrregues que hi pogués tenir inscrites.

 

Comunitat de Propietaris, com es poden reclamar els deutes als veïns morosos?

 

Per obtenir mes informació us informarem des del departament jurídic de:

www.cudos-consultors-com

Tel: 973 450 555