Com queda la pensió de jubilació en 2021?

En 2021 canvien de nou els requisits d’accés a la jubilació, en aplicació de les normes transitòries introduïdes en la LGSS per la Llei 27/2011. Els canvis afecten l’edat de jubilació, que es retarda, i a l’import de la pensió, ja que per al càlcul de la base reguladora es pren en consideració un any més de cotització.

La Llei 27/2011 va introduir importants modificacions en la regulació de la pensió de jubilació afectant qüestions com ara l’edat ordinària de jubilació; el càlcul de la base reguladora de la pensió i el percentatge aplicable a aquesta; la jubilació anticipada i la jubilació parcial. La reforma, que va entrar en vigor l’1-1-2013, va establir normes transitòries fins a la seva plena aplicació en 2027.

Durant 2021 s’apliquen les següents normes:

A) Edat de jubilació.

L’edat ordinària de jubilació es fixa en 66 anys sempre que s’acreditin almenys 15 anys de cotització. No obstant això, es permet accedir a la jubilació al cap de 65 anys als qui acreditin almenys 37 anys i 3 mesos de cotització (LGSS disp. Trans.7 ª). Aquest canvi retarda també l’edat d’accés a la jubilació anticipada en estar aquesta referenciada a l’edat ordinària de jubilació -s’exigeix una edat inferior en 4 anys a l’ordinària de jubilació quan es tracti de la jubilació anticipada forçosa, i inferior en 2 anys quan es vulgui accedir a la jubilació anticipada voluntària-.

Per a accedir a la jubilació parcial anticipada en 2021, s’exigeix haver complert 62 anys si s’acrediten almenys 35 anys i 3 mesos de cotització, o 63 anys si s’acrediten 33 anys de cotització (LGSS art.215 i disp.trans.10a). També hi ha canvis en la cotització del treballador jubilat parcialment. En 2023 el treballador jubilat parcialment haurà de cotitzar per la mateixa base que hagués correspost a jornada completa; fins llavors s’estableix un període transitori conforme al qual, durant 2021 empresa i treballador han de cotitzar pel 90% d’aquesta base de cotització (LGSS disp.trans.10a).

B) Base reguladora de la pensió de jubilació.

Durant l’any 2021 es calcula dividint per 336 les bases de cotització dels 288 mesos immediatament anteriors al mes previ del fet causant. D’aquesta manera, es prenen en consideració els últims 24 anys cotitzats, un any més que en 2020 (LGSS disp.trans.8a).

C) Percentatge aplicable a la base reguladora.

Des de l’1-1-2020 i fins al 31-12-2022, per a aconseguir el 100% de la base reguladora s’exigeix un total de 36 anys de cotització Durant aquest període, la quantia de la pensió de jubilació es determina aplicant a la base reguladora els següents percentatges:

– pels primers 15 anys cotitzats: 50%;

– per cada mes addicional entre els mesos 1 i 106: 0,21%;

– pels 146 mesos següents: 0,19%.

D’altra banda, el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha anunciat que prorrogarà un any més la clàusula de salvaguarda de la jubilació. D’aquesta manera, s’amplia fins al 31-12-2021 la possibilitat d’accedir a la jubilació amb els requisits i condicions previs a la reforma de 2011 (Llei 27/2011) per a les persones la relació laboral de les quals s’hagués extingit abans del 1-4-2013 i no haguessin tornat a quedar inclosos en algun règim de la Seguretat Social, o s’hagués extingit o suspès abans d’aquesta data mitjançant convenis col·lectius o en expedients de regulació d’ocupació (LGSS disp.trans.4a.5).

Via: Elderecho.com

Per obtenir més informació podeu contactar amb: www.cudos-consultors-com

Tel: 973.450.555 Balaguer

Tel: 973 28 28 18 Lleida

Tel: 973 64 32 32 Vielha

Et pots subscriure al nostre butlletí de notícies.