En relació amb la meritació de l’IVA derivat de les rendes pel lloguer d’un local de negoci que s’han deixat de percebre per l’estat d’alarma després d’haver concedit una moratòria a l’arrendatari, la DGT, en consulta V2140-20, ha indicat que en tant no es cancel·li o modifiqui la relació arrendatícia es continuarà reportant l’IVA corresponent a l’arrendament, d’acord amb l’exigibilitat de les quotes d’arrendament que s’havia pactat.

Com afecten l’IVA els casos de moratòria, descomptes o condonació en el pagament del lloguer d’un local a conseqüència del COVID-19?

En aquest sentit,

l’impagament de les rendes corresponents a alguns dels mesos per part de l’arrendatari no derivarà d’una condonació d’aquesta renda sinó d’una moratòria en el pagament d’aquestes mensualitats pactada per les parts amb caràcter previ a la seva meritació, de manera que aquestes rendes ajornades es prorratejaran entre 24 mensualitats futures.

En aquestes circumstàncies, en virtut del que es disposa en l’article 75.u.7è de la Llei de l’IVA, a les rendes arrendatícies dels mesos en què les parts hagin pactat una moratòria en la seva exigibilitat, els resultarà d’aplicació la regla de meritació prevista en aquest article, per la qual cosa la meritació de l’IVA es produirà en ocasió de la nova exigibilitat pactada.

No obstant això,

si des de la data original en la qual renda l’exigibilitat de la qual s’ajorna fins a la nova data d’exigibilitat pactada, transcorrerà un termini superior a l’any, i durant aquest període no s’esdevingui renda alguna corresponent al contracte d’arrendament, serà aplicable el que s’estableix en el segon paràgraf de l’article 75.u.7è de la Llei de l’IVA i, per tant, la meritació es produirà a 31 de desembre de cada any per la part proporcional corresponent al període transcorregut des de l’anterior meritació fins a la citada data.
Sembla allò dels germans Marx de la part contractant de la primera part contractant…

Via: AEAT

Per obtenir més informació podeu contactar amb: www.cudos-consultors-com

Tel: 973.450.555 Balaguer
Tel: 973 28 28 18 Lleida
Tel: 973 64 32 32 Vielha

Et pots subscriure al nostre butlletí de notícies.