Protecció de dades al big data

10/08/2023

Els drets dels interessats

La protecció de dades de caràcter personal no es pot entendre sense oferir als interessats un conjunt de drets que els garanteixin el control de l’ús que es fa de les dades personals per part dels responsables i encarregats d’aquests tractaments.

En aquest sentit, als articles 15 i següents del RGPD es regulen els drets d’accés, rectificació, supressió (dret a l’oblit), limitació, portabilitat i oposició, així com el de decisions individuals automatitzades.

Amb tot això, el sistema vigent de protecció de drets queda configurat de la manera següent:

  1. Dret d’accés, l’afectat té dret a conèixer si les dades estan sent tractades, i entre una altra informació, té dret a conèixer les finalitats del tractament, les categories de dades tractades, els destinataris o categories de destinataris als quals es comuniquen o es poden comunicar aquestes dades, terminis de conservació de les dades si és possible, origen de les dades quan no hagin estat obtingudes de propi interessat o les transferències internacionals previstes o realitzades. El dret d‟accés s‟entén complert amb el lliurament d‟una còpia d‟aquesta informació per part del responsable de tractament al‟interessat. Les còpies addicionals poden comportar cobrar un cànon raonable per part del responsable del tractament.
  2. Dret de rectificació, dret que, sense dilació indeguda, les dades siguin rectificades quan resultin en tot o en part inexactes, així com que es completin les dades que no ho estiguin.
  3. Dret de supressió (dret a l’oblit), dret a la supressió de les dades que li concerneixen sense dilació indeguda en, entre d’altres, els supòsits següents: les dades ja no són necessàries per a la finalitat per a la qual van ser obtingudes, l’interessat revoca el consentiment habilitant del tractament i no hi ha cap altre fonament jurídic que habiliti el tractament, o l’interessat exercita el seu dret d’oposició per a tractaments de màrqueting o l’exercita per oposar-se a altres tractaments com l’elaboració de perfils i no prevalguin altres motius legítims per al tractament .
  4. Dret d’oposició, és el dret de l’interessat a oposar-se al tractament de les vostres dades fins i tot les relacionades amb l’elaboració de perfils quan la finalitat sigui la de màrqueting directe, així com el dret de l’interessat a oposar-vos al tractament de les vostres dades quan el tractament estigui basat en un motiu o causa dinterès legítim o interès públic o exercici de poders públics, inclosa lelaboració de perfils.
  5. Dret a no veure’s sotmès a un tractament basat únicament en decisions automatitzades individuals (article 22) dret a no veure’s sotmès a una decisió basada únicament en un tractament automatitzat, inclosa la creació de perfils, que hi produeixi efectes jurídics o l’afecti significativament de manera similar, llevat que el tractament s’empari en alguna de les excepcions previstes a l’article esmentat.
  6. El dret de limitació del tractament (article 18) per a supòsits taxats com, per exemple, en casos en què cal fer comprovacions sobre l’exactitud o inexactitud de les dades o quan cal suspendre l’esborrament de les dades perquè així ho sol·licita linteressat per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions;
  7. El dret a la portabilitat de dades (article 20) entès com el dret de l’afectat a obtenir, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, la informació que concerneixi i hagi facilitat a un responsable de tractament quan aquesta informació es tracta per mitjans automatitzats i sobre la base del consentiment o per executar un contracte.

Aquí trobareu l’enllaç al codi de bones pràctiques

Ramon Arnó Torrades
CEO de La Família Digital