Tinença de gossos en la nova Llei de Benestar Animal

07/09/2023

L’article 30 de la Llei 7/2023 de Benestar Animal diu el següent:

  1. Les persones que optin a ser titulars de gossos hauran d’acreditar la realització un curs de formació per a la tinença de gossos que tindrà una validesa indefinida.
  2. Aquest curs de formació serà gratuït i el seu contingut es determinarà reglamentàriament.
  3. Les persones titulars juntament amb els seus gossos hauran de realitzar un test per a valorar la seva aptitud per a desenvolupar-se en l’àmbit social. Els termes quant a edat i pes mínims del gos i contingut i característiques del test, es desenvoluparan reglamentàriament.
  4. En el cas de la tinença de gossos i durant tota la vida de l’animal, la persona titular haurà de contractar i mantenir en vigor una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers, que inclogui en la seva cobertura a les persones responsables de l’animal, per un import de quantia suficient per a sufragar les possibles despeses derivades, que s’establirà reglamentàriament.

Potser, això últim és el més raonable, encara que per regla general les assegurances de llar ja inclouen en la seva cobertura aquest assegurament per la tinença d’animals de companyia en les llars. Recomanem comprovar si la vostra pòlissa d’assegurança de la llar inclou la responsabilitat civil derivada dels danys causats per un animal de companyia i, si no és així, ampliar la cobertura o contractar-ne una de nova.

Per altra part, resulta sorprenent que s’exigeixi només al propietari un curs de formació en la tinença d’animals, ja que el gos no sempre el passeja la mateixa persona dins del nucli familiar i, per tant, sembla que tots aquells que el puguin treure a passejar haurien d’estar acreditats en la tinença responsable d’un cànid.

El termini temporal del qual disposen els propietaris per a poder realitzar aquest curs en la disposició transitòria quarta de la Llei 7/2023 és el de dos anys des de l’entrada en vigor del reglament que desenvolupi la Llei i que encara no ha estat ni publicat.

En definitiva, caldrà esperar al desenvolupament reglamentari de la Llei per a veure com evoluciona l’obligació de realitzar un curs, però sí que cal tenir clar que el gos, sigui de la raça que sigui, ha d’estar degudament assegurat.