Autònoms, novetats en 2019

Autònoms, novetats en 2019, amb l’aprovació i publicació del RDL Legislatiu 28/2018 de 28 de desembre,

s’han introduït diverses novetats per aquest col·lectiu entre les quals s’inclou una millora de la protecció social.

S’ha fixat un increment de la base mínima de cotització dels treballadors autònoms d’un 1,25% que es fixa

en 944,40 euros a partir de l’1 de gener de 2019 i el tipus aplicable del 30%, que inclou obligatòriament totes

les contingències -comunes, professionals, cese activitat, formació i prevenció- amb l’excepció del Sistema

Especial per a Treballadors por compti pròpia Agraris (SETA).

A partir d’aquest 2019, la pujada del tipus de cotització s’aplicarà esglaonadament amb els següents trams:

el 2019 serà del 30%, el 2020 del 30,3%, el 2021 del 30,60% i el 2022 es fixa definitivament al 31%.

Aquesta pujada va acompanyada de millores en la protecció dels autònoms, ja que es millora l’accés a la prestació

per cese de l’activitat, flexibilitzant els requisits exigits i ampliant la durada fins a les 24 mensualitats; també es

tindrà dret al cobrament de la prestació IT per accident o malaltia professional des del primer dia de Baixa, i tots

aquests treballadors podran accedir a la formació continua i al reciclatge professional. A més, no pagaran la quota

de Seguretat Social a partir del segon mes de Baixa per malaltia o incapacitat temporal fins al moment de l’alta, es

crea una prestació addicional a partir del dia 61 de Baixa per IT i les dones autònomes, dins dels 24 mesos posterior

a la prestació de RDLBaixa per maternitat, gaudiran d’una tarifa plana de 60 euros al mes durant 12 mesos sense haver

de cessar prèviament en la seva activitat.

La tarifa Plana

S’adapta a l’obligatorietat de la cobertura per contingències comunes i professionals, tant pels autònoms en caràcter

general, com en els casos de discapacitat, violència de gènere i terrorisme. Per això, durant els 12 primers mesos, si es

cotitza per la base mínima, la quota, pujarà fins als 60 euros, mantenint-se després dels 12 primers mesos les bonificacions

posteriors actuals de la tarifa plana. Si es cotitza per sobre de la base mínima, la quota per contingències comunes es redueix

en un 80%. També s’àmplia la tarifa plana als treballadors enquadrats al sistema especial agrari.

I donat que la base mínima de cotització al RETA (944,40 euros) és menor que l’SMI (1050 en 12 pagues), s’ha creat un nou

tipus d’infracció laboral per a prevenir la possible utilització de la figura del fals autònom sancionable amb una multa de 3126

a 10000 euros, considerant-se una infracció per a cada una de les persones afectades.

Autònoms, novetats en 2019

Per obtenir mes informació us informarem des del departament Laboral de:

www.cudos-consultors-com

Tel: 973 450 555