L’autocartera en una SL

20/07/2023

Només és possible que una SL adquireixi les seves pròpies participacions si es donen uns requisits i es compleixen certes obligacions.

En general, la llei prohibeix l’adquisició per part d’una SL de les mateixes participacions (és a dir, que sigui sòcia de si mateixa) o que adquireixi participacions de la seva societat matriu, és a dir, el que es coneix com a autocartera. Això és així perquè, com que no hi ha una contraprestació externa a la societat, es fa fallida el principi de realitat del capital (la xifra de capital queda distorsionada perquè aquest no ha estat aportat per tercers).

A aquests efectes, és nul·la aquesta adquisició en el moment de la constitució de la SL o en una ampliació de capital (adquisició originària), sigui per si mateixa o a través d’una persona interposada (és a dir, un testaferro). Això no obstant, sí que es permet l’autocartera amb posterioritat a la seva creació (adquisició derivativa) en supòsits concrets:

  • Quan aquestes participacions formen part d’un patrimoni adquirit en bloc. Per exemple, en cas de fusió, escissió o herència (tret dels llegats), o bé si s’adquireixen de forma gratuïta (per donació, per exemple).
  • Quan es fa per fer una reducció de capital acordada per la junta general o quan té com a finalitat l’exclusió d’un soci de l’empresa.
  • Quan s’executi una clàusula dels estatuts de la societat que restringeixi la transmissió dels títols a tercers.
  • Quan el jutge adjudiqui les participacions a la societat a conseqüència de deutes del soci amb la societat, o bé quan es faci a través del dret d’adquisició preferent de la societat en cas d’alienació forçosa, sempre que s’exerceixi el dret d’adquisició preferent abans que la rematada o l’adjudicació al creditor guanyi fermesa, que aquest dret consti expressament als estatuts i que cap altre soci no hagi exercit el seu propi.  Això sí: la societat haurà d’acceptar expressament totes les condicions de la subhasta i consignar de manera íntegra l’import de la rematada i de totes les despeses causades.

Un cop adquirides les participacions, la SL se n’haurà de desprendre en el termini de tres anys (o d’un si les va adquirir de la seva societat dominant). Per això, pot, bé vendre-les conforme al règim de transmissió previst a la llei i als estatuts i a un valor raonable, bé amortitzar-les mitjançant una reducció de capital.

Mentrestant, se suspenen tots els drets polítics (vot) i econòmics (dividends, quota de liquidació…) corresponents a aquests títols. I en el patrimoni net del balanç haurà d’establir una reserva per import equivalent al de les participacions adquirides, mantenir-la mentre duri la situació d’autocartera i esmentar els motius de l’adquisició a l’informe de gestió i a la memòria.