Es pot saber si un familiar mort tenia contractada una assegurança de vida?

22/03/2023

La mort d’un familiar és un moment difícil que sol resultar complicat d’enfrontar-s’hi, no només per les conseqüències afectives, sinó perque requereix gestions que cal dur a terme en les hores i els dies posteriors.

És per això que saber si el difunt tenia contractada una pòlissa serà fonamental. Com obtenir aquesta informació?

On es pot consultar?
Saber si una persona que ha mort tenia assegurança i amb quina companyia és un tràmit accessible per a qualsevol ciutadà.

A través del Registre de Contractes d’Assegurances i Cobertura de Defunció, els familiars poden consultar si, en el moment de la mort, existia un contracte d’assegurança en vigor i amb quina entitat.

L’objectiu de facilitar aquesta informació (disponible fins a cinc anys des de la data de la defunció) és que els beneficiaris puguin reclamar l’import assegurat per mort i que l’assegurança de vida no es quedi sense cobrar, per desconeixement dels familiars.

El Registre de Contractes d’Assegurances i Cobertura de Defunció, de caràcter públic i dependent del Ministeri de Justícia, recull la informació relativa a les pòlisses (de vida o accidents, però també associades a targetes o de crèdit, per exemple) amb garantia o cobertura de mort contractada.

Què cal fer?
El tràmit és senzill, només cal sol·licitar un Certificat de Contractes d’Assegurances de cobertura de defunció a l’esmentat Registre, una vegada hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la mort, i no abans.

Quina documentació cal presentar?
A més del model administratiu esmentat, únicament es requereix el Certificat Literal de Defunció. Pot ser l’original o una còpia compulsada, però expedit pel Registre Civil de la localitat on la persona hagi mort. A més, hi ha de constar el nom dels pares del difunt.

Ara bé, si la defunció no està inscrita en un Jutjat de Pau, només cal presentar el DNI de la persona morta per a ciutadans espanyols o el NIE per a residents estrangers o el número de Passaport o document d’identitat del seu país de origen.

Si s’envia per correu postal, es rebrà a l’adreça indicada al Model 790 en set dies hàbils.

Per tal de facilitar els tràmits a Cudós Consultors oferim els nostres servei per tal de realitzar la gestió de forma còmoda i ràpida.