Ampliació dels controls en les inspeccions de maquinària de tractaments de fitosanitaris.

A partir del pròxim 1 de febrer, està previst que el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP),

a través dels agents rurals, estenguin la campanya pilot que va iniciar l’any passat per al control que els equips

de tractament de fitosanitaris han realitzat la inspecció obligatòria:

Per tant els controls es faran a tot Catalunya (l’any passat només es van fer a 7 comarques).

També es comprovarà que la inspecció està passada favorablement, l’equip inscrit al Registre Oficial de Maquinària

Agrícola (ROMA) i, a més, que l’aplicador té el carnet corresponent vigent.

I en l’actualitat encara restaria un 25,7% dels equips per inspeccionar (5585). Als titulars d’aquests equips se’ls

enviarà una carta des del DARP instant-los a passar la inspecció obligatòria o oferint-los la possibilitat de fer una

baixa temporal del ROMA.

La baixa temporal

Dels equips no té taxes i permet, en casos en què la maquinària no s’empra o s’ha cedit a un tercer per a la seva venda,

que deixi de constar com una maquinària pendent d’inspeccionar. En cas d’interès, la baixa temporal es pot revertir a

nova alta de manera fàcil. Podeu veure els tràmits associats en el següent enllaç: Baixa del Registre (inclou baixa per canvi de titular).

A més de la sol·licitud, s’ha d’adjuntar un breu document en què es justifiquin els motius de la baixa temporal.

A més a més, us recordem que és obligatòria la inscripció al cens dels equips d’aplicació de fitosanitaris d’hivernacles,

de centrals hortofructícoles o la maquinària de tractament de llavors. Aquest és un pas previ a la realització de la inspecció

obligatòria per part d’aquests equips.

Resumin podeu realitzar la inscripció seguint les indicacions d’aquest enllaç Cens d’equips d’aplicacióde fitosanitaris instal·lats en hivernacles

o altres locals tancats i en aeronaus.

Ampliació dels controls en les inspeccions de maquinària de tractaments de fitosanitaris.

Per obtenir mes informació us informarem des del departament fiscal de:

www.cudos-consultors-com

Tel: 973 450 555