Ajuts agricultors

11/01/2023

Ajuts d’Estat per l’increment dels costos dels agricultors per l’ús de productes fertilitzants.

1. Correspon al Ministeri dAgricultura, Pesca i Alimentació la concessió d’ajudes directes als agricultors, en compensació per l’increment de costos provocats per l’augment del preu dels fertilitzants, derivat de la situació creada per la invasió d’Ucraïna. Els ajuts tindran la consideració de subvencions directes d’acord amb el que disposa l’article 22.2 b) de la Llei General de Subvencions.

2. Seran beneficiaris de les ajudes les persones físiques o jurídiques titulars d’explotacions agrícoles que han estat elegibles per al cobrament de les ajudes directes de la PAC a la campanya 2022, que comptin amb cultius permanents i superfícies de terres de cultiu en aquesta campanya. No obstant això, en el cas de la Comunitat Autònoma de Canàries, els beneficiaris d’aquestes ajudes seran les persones físiques o jurídiques titulars d’explotacions agrícoles amb superfícies de terres de cultiu i cultius permanents recollits al Registre d’Explotacions Agrícoles (REGEPA) a 31 de maig de 2022 per a aquesta comunitat autònoma.

3. El nombre d’hectàrees de cada beneficiari es determinarà d’ofici pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, i correspondrà a la superfície determinada de cultius permanents i de terres de cultiu, excloses les terres de guaret i les pastures temporals, que es hagi establert per al cobrament a la campanya 2022 dels ajuts directes en virtut del Reial Decret 1075/2014, de 19 de desembre, sobre l’aplicació a partir del 2015 dels pagaments directes a l’agricultura ia la ramaderia i altres règims d’ajuda, així com sobre la gestió i control dels pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament rural. En el cas de la Comunitat Autònoma de Canàries, el nombre d’hectàrees es determinarà en base a les superfícies corresponents a terres de cultiu, excloses les terres de guaret i les pastures temporals, i cultius permanents que figurin al REGEPA a 31 de maig de 2022.

4. Els beneficiaris han d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

5. Els ajuts ascendiran a un muntant màxim de 300.000.000,00 euros, i s’imputaran a les aplicacions pressupostàries que a aquest efecte es creïn en el pressupost del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i del FEGA el 2023. La concessió de les ajudes queda condicionades a lexistència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de concessió.

6. La quantia total màxima de l’ajut es concedirà per hectàrea elegible, d’acord amb el que indica l’apartat 3 d’aquest article, diferenciant superfície de secà de la de regadiu, amb els imports unitaris màxims següents:

a) Superfície de secà: 22 euros per hectàrea.
b) Superfície de regadiu: 55 euros per hectàrea.

No es concediran ajudes quan l’import a percebre resulti inferior als 200 euros. Així mateix, aquestes es concediran fins a un màxim de 300 hectàrees per beneficiari, prioritzant la superfície en regadiu.

La superfície de secà i de regadiu serà la declarada a la sol·licitud única de la campanya 2022 i determinada després dels controls pertinents realitzats per les comunitats autònomes. La Comunitat Autònoma de les Canàries ha de remetre a lòrgan instructor daquesta ajuda la classificació de les superfícies en sistema dexplotació en secà i regadiu.

7. Les ajudes les instruiran l’òrgan del Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) que determini la persona titular de la Presidència i es concediran d’ofici per resolució de la persona titular de la Presidència del FEGA. A aquests efectes, el procediment s’ajustarà als punts següents:

a) El FEGA publicarà al tauler d’anuncis de la seva seu electrònica associada, la relació de titulars de les explotacions a què fa referència l’apartat 2 en què concorrin els requisits dactivitat requerits, així com el nombre d’hectàrees computades i la quantia provisional de lajuda a rebre. Les comunitats autònomes han de facilitar al FEGA, si escau, les dades necessàries a aquests efectes.

b) Els beneficiaris disposaran dun termini de deu dies hàbils des de la publicació per rebutjar l’ajuda. El rebuig es realitzarà exclusivament pels mitjans electrònics que s’identifiquin en la resolució de publicació de la relació a què fa referència la lletra a).

c) Els beneficiaris, o aquells interessats que no figurin a la relació, disposaran del mateix termini per al·legar, aportant la documentació corresponent, els errors, omissions o altres circumstàncies que estimin convenients. Les al·legacions es realitzaran exclusivament pels mitjans electrònics que s’identifiquin en la resolució de publicació de la relació a què fa referència la lletra a).

d) Transcorregut el termini a què fa referència la lletra b) es procedirà mitjançant resolució de la persona titular de la presidència del FEGA a la concessió dels ajuts corresponents als beneficiaris que no haguessin exercit les facultats de rebuig o al·legació d’errors o omissions , així com al pagament en el compte assenyalat a la sol·licitud única de la PAC de l’any 2022. Les CCAA proporcionaran al FEGA les dades necessàries relatives a aquests comptes.

8. La resolució es publicarà a efectes de notificació al tauler d’anuncis de la seu electrònica associada del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació en virtut de l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

a) La resolució de les al·legacions que hagin estat presentades a l’empara del que disposa la lletra c) d’aquest apartat s’ha d’adoptar posteriorment. La resolució inclourà, si escau, el pagament de les ajudes corresponents.

b) Aquestes subvencions seran objecte de publicitat a la Base de Dades Nacional de Subvencions, de conformitat amb el que estableix el Reial Decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regula la Base de Dades Nacional de Subvencions i la publicitat de les subvencions i altres ajuts públics.

9. Als efectes d’aquest article són aplicables les definicions establertes al Reial decret 1048/2022, de 27 de desembre, sobre l’aplicació, a partir del 2023, de les intervencions en forma de pagaments directes i l’establiment de requisits comuns a el marc del Pla Estratègic de la Política Agrícola Comuna, i la regulació de la sol·licitud única del sistema integrat de gestió i control.

10. Els beneficiaris evitaran en làmbit de les seves respectives responsabilitats que els costos en matèria de fertilitzants, en l’import equivalent a la subvenció percebuda, es traslladin, totalment o parcialment, als preus de venda dels articles produïts. El seguiment de l’evolució dels preus permetrà verificar l’efectivitat d’aquesta mesura.

11. Es faculta el ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació per a la modificació i la concreció mitjançant ordre ministerial de les adaptacions procedimentals i de gestió que siguin necessàries.