Establiment d’un ajut a les famílies per fer econòmicament més accessibles les activitats del lleure educatiu i promoure-les a l’àmbit de Catalunya

Es crea un ajut econòmic extraordinari destinat a les unitats familiars de Catalunya que tinguin ingressos bruts inferiors als 25.180,44 euros anuals que inscriguin els seus fills i filles d’entre 3 i 17 anys a les activitats de lleure educatiu a Catalunya.

El pagament de l’ajut és farà de forma directa a les entitats i empreses que hagin organitzat l’activitat d’educació en el lleure on hagi participat la persona beneficiària, i les persones beneficiàries hauran de realitzar la corresponent sol·licitud de l’ajut a partir de l’obertura de la convocatòria amb què es tramitarà.

Les activitats de lleure educatiu previstes en aquest ajut són aquelles que estiguin correctament notificades a la Direcció General de Joventut i que compleixin els requisits del Decret 267/2016 d’Activitats d’Educació en el lleure, i que és facin entre el 22 de juny i el 13 de setembre del 2020.

Aquest ajut té com a finalitat promoure el lleure educatiu a Catalunya amb l’establiment de mesures de suport de caràcter social i, per tant, oferir un suport a les famílies que desitgin inscriure els seus fills i filles en activitats d’educació en el lleure regulades pel Decret 267/2016.

S’estableixen dos tipus d’ajuts.
  1. En el cas que la inscripció es realitzi per participar en colònies, acampades, estades esportives, rutes, rutes esportives o camps de treball, la quantia de l’ajut econòmic serà de cent euros (100 euros).
  2. En el cas que la inscripció es realitzi en una activitat sense pernoctació regulada per el Decret 267/2016, serà de vuitanta euros (80 euros).

En tots els casos l’activitat a la qual la persona beneficiària inscrigui els seus fills i filles haurà d’haver estat notificada correctament a la Direcció General de Joventut i la seva durada mínima ha de ser de 7 dies. En el cas de les activitats sense pernoctació la durada diària mínima de l’activitat ha de ser de 5 hores.

Naturalesa jurídica

D’acord amb el que disposa la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, l’ajut econòmic regulat en aquesta norma es configura com un ajut de caràcter econòmic, extraordinari i de ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007 6/13 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 8147 – 4.6.2020 CVE-DOGC-A-20155001-2020 pagament únic, que s’atorga pel procediment de concurrència no competitiva, fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària. La prestació té caràcter puntual i, per tant, es farà efectiva amb un únic pagament mitjançant transferència bancària a l’entitat o empresa a la qual hagin estat inscrits les persones beneficiàries no sol·licitants.

Seran persones beneficiàries de l’ajut les persones de la unitat familiar que formulin la corresponent sol·licitud pels infants de 3 a 17 anys amb què convisquin, que en seran les persones beneficiàries no sol·licitants.

Persones beneficiàries i requisits

Les persones beneficiàries són les que acreditin el compliment dels requisits següents:
a) Tenir al seu càrrec infants, adolescents i joves d’entre 3 i 17 anys.
b) Ésser major de divuit anys.
c) Estar empadronat i residir legalment en un municipi de Catalunya.
d) Que la unitat familiar tingui ingressos inferiors als 25.180,44 euros anuals. A aquest efecte, es computen els ingressos econòmics de totes les persones que formen la unitat familiar. S’entén per unitat familiar la formada per una o més persones que conviuen en el mateix domicili i que entre elles mantenen un vincle conjugal o de parella estable, o vincles familiars per consanguinitat o afinitat fins al segon grau i, també, per adopció o acolliment, o vincles de convivència assimilats als vincles esmentats, excloent-ne els que siguin de simple veïnatge compartit.

Compatibilitats

L’ajut econòmic per a activitats en l’àmbit del lleure és compatible amb la percepció d’altres ajuts i prestacions percebudes de forma regular i periòdiques, o amb qualsevol altre beca, ajuda, prestació, subsidi o
subvenció, públics o privats, si la suma mensual dels quals no supera el límit que estableix la lletra d de l’article 15.

Cada unitat familiar té dret a un expedient de ajut econòmic per a activitats en l’àmbit del lleure per cada fill/a que s’inscrigui en activitats en el lleure.

L’ajut econòmic extraordinari per a activitats en l’àmbit del lleure educatiu és compatible amb la percepció
de la renda garantida de ciutadania.

Incompatibilitats

L’ajut extraordinari per a activitats del lleure és incompatible amb beques i altres tipus d’ajudes econòmiques per a la mateixa finalitat concedides per entitats i/o altres administracions.

Procediment de tramitació i concessió

La persona titular del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha d’aprovar una resolució de
convocatòria que s’ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, la qual ha de concretar el
procediment de sol·licitud, tramitació i concessió de la prestació.

Les persones susceptibles de ser beneficiàries de la prestació regulada en aquesta norma han d’emplenar
i presentar el formulari de sol·licitud normalitzat exclusivament via telemàtica.

El termini per presentar les sol·licituds restarà obert fins a l’exhauriment de la dotació designada a
l’efecte.
ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007
7/13 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 8147 – 4.6.2020
CVE-DOGC-A-20155001-2020

Un cop revisades les sol·licituds i després de la comprovació dels requisits d’accés, es dictarà resolució
d’atorgament o denegació de l’ajut econòmic per a les famílies fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària.

S’ha de declarar responsablement el compliment dels requisits, mitjançant la sol·licitud de l’ajut econòmic, i presentar la documentació acreditativa, quan així se sol·liciti.
La situació d’excepcionalitat obliga a prendre mesures de simplificació administrativa i, per aquest motiu, en la fase de tramitació s’ha de declarar responsablement el compliment dels requisits mitjançant la sol·licitud, i es
farà un pla de verificació posterior que podrà comportar la presentació de la documentació acreditativa quan així se sol·liciti.

L’òrgan tramitador farà un pla de verificació posterior que podrà comportar la presentació per part de les persones sol·licitants de la documentació acreditativa del compliment dels requisits d’accés a la prestació, així com que s’han destinat els recursos a la finalitat de la prestació, quan així se sol·liciti. L’atorgament de la prestació està sotmès a disponibilitat pressupostària.

Finalitzat el termini establert sense haver-se notificat la resolució expressa, la sol·licitud s’ha d’entendre
desestimada.

Un cop atorgat l’ajut, la persona beneficiària rebrà un document acreditatiu de la concessió de l’ajut per a
cada persona beneficiària no sol·licitant que se li hagi atorgat per tal que pugui ser lliurat a l’entitat o empresa
en la qual es desenvolupi l’activitat.

Les entitats o empreses rebran directament mitjançant transferència bancària els ajuts d’aquells
beneficiaris que hagin participat a les seves activitats un cop trametin la relació de persones beneficiàries no
sol·licitants que hagin participat a les seves activitats.

L’òrgan competent per a la tramitació i resolució de les sol·licituds de l’ajut econòmic és la Direcció General de Joventut.

En el cas de denegació o inadmissió, sense perjudici del recurs administratiu que correspongui, la persona sol·licitant podrà presentar una nova sol·licitud, sempre que no hagi finalitzat el termini de presentació.

Causa d’extinció i reintegrament

D’acord amb el que disposa l’article 69.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la inexactitud, la falsedat o l’omissió de caràcter essencial en l’acreditació dels
requisits que donen dret a l’ajut extraordinari per a activitats del lleure determinarà la impossibilitat de la seva percepció o la seva extinció i l’obligació de reintegrar les quantitats percebudes.

Finançament

L’ajut econòmic extraordinari per facilitar l’accés a les activitats d’estiu en l’àmbit de lleure té una dotació pressupostària de tres milions i mig d’euros.

Per obtenir a els meus informació podeu contactar amb el departament Jurídic de: www.cudos-consultors-com

Tel: 973.450.555 Balaguer

Tel: 973 28 28 18 Lleida

Et pots subscriure al nostre butlletí de notícies aquí