Ajornament del pagament de les quotes a la seguretat social als afectats per les pluges.

L’ajornamnet de les sol·licituds s’hauran de presentar abans de l’1 de desembre acreditant haver

sofert danys o pèrduad’activitat en els municipis afectats per les pluges i desbordaments.

Amb les pluges que ha sofert la península les últimes setmanes, la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS),

ha autoritzat que les empreses o autònoms de la Illa de Mallorca (Resolució de 5 novembre 2018) i de les províncies

de Màlaga, Sevilla, Cadis, València, Castelló, Tarragona i Terol, així com en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

(Resolució de 6 novembre de 2018) puguin diferir el pagament de la quota a la Seguretat Social.

Beneficiaris

Empreses que tinguin treballadors en alta, i als treballadors per compte propi,inclosos en qualsevol règim del sistema

de la Seguretat Social, que acreditin haver resultat afectats per les pluges i desbordaments que han determinat la declaració

com a «zones afectades greument per una emergència de protecció civil» de les províncies de Màlaga, Sevilla, Cadis, València,

Castelló, Tarragona i Terol, així com de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en virtut de l’Acord de Consell de Ministres

de 2 de novembre de 2018, i que així ho sol·licitin.

I també de diversos municipis de l’Illa de Mallorca, per l’Acord de Consell de Ministres de 19 d’octubre de 2018, i que així ho sol·licitin.

Mesures

Per tant l’autorització els permetrà diferir el termini reglamentarid’ingrés de les quotes de la Seguretat Social per totes les

contingències, així com pels conceptes de recaptació conjunta amb aquelles,corresponents a 6 mesos naturals consecutius.

El còmput del diferiment s’iniciarà:

• Primerament. En la liquidació corresponent al mes d’octubre de 2018

• Per acabar  als treballadors inclosos en el RETA en la liquidació corresponent al mes de novembre de 2018.

Les quotes que es difereixi el seu pagament s’hauran d’ingressar mensualment des del mes de novembre de 2019 fins al mes d’abril de 2020,

sense aplicació de recàrrec o cap tipus d’interès. S’ha de tenir en compte que el descompte de les aportacions dels treballadors per compte

d’altri a la cotització i el seu ingréss’hauran d’efectuar dins de termini reglamentari.

Sol·licituds

Les sol·licituds, que s’hauran de presentar abans de l’1 de desembre de 2018, hauran d’anar acompanyades de la documentació

acreditativa dels danys soferts o de la pèrdua d’activitat que se’n derivi, expedida pel respectiu ajuntament, per l’òrgan insular o

autonòmic competent o per la respectiva Subdelegació o Delegació del Govern, o, si escau, de resolució o comunicació del

Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, o de l’Entitat Estatal d’Assegurances Agràries (ENESA), en la qual consti la condició de

beneficiari d’indemnitzacions atorgades a conseqüència dels danys causats per les pluges torrencials i desbordaments de torrents

esdevinguts els dies 9, 18, 19, 20 i 21 d’octubre de 2018.

Es delega en els titulars de les Direccions Provincials de la Tresoreria General de la Seguretat Social de Màlaga, Sevilla, Cadis,

València, Castelló, Tarragona, Terol i de les Illes Balears la competència per resoldre les sol·licituds que es rebin a aquest efecte,

corresponents a la seva respectiva província.

Ajornament del pagament de les quotes a la seguretat social als afectats per les pluges

La no utilització del termini d’ingrés diferit, un cop autoritzat, no donarà dret a la devolució de les quotes ingressades.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest

tema us informarem a:

www.cudos-consultors-com

Tel: 973 450 555