Actualitat Nadal

En l’actualitat de Nadal i de cara a les vacances nadalenques, els contribuents poden gestionar de forma telemàtica els dies

de dispensa de notificacions electròniques, això és, els dies en què no es posaran notificacions en la seva bústia de

notificacions.

I la gestió dels dies de dispensa es pot realitzar de forma telemàtica (amb certificat digital) o bé emplenant i presentant

l’imprès corresponent. L’aplicació per als dies de dispensa de notificacions electròniques està disponible en Notificacions

electròniques ; ; Dies de dispensa de notificacions, a la qual es pot accedir des del portal web i la Seu electrònica de l’Agència

Tributària.

I amb motiu de la celebració dissabte, 22 de desembre, del sorteig de Loteria de Nadal, la AEAT recorda en la seva pàgina

web que estan sotmesos a tributació, a través d’un gravamen especial, entre altres, els premis pagats corresponents a les

loteries i apostes organitzades per la Societat Estatal Loteries i Apostes de l’Estat (SELAE).

Així, els perceptors d’aquests premis, qualsevol que sigui la seva naturalesa, en el moment del cobrament, suportaran una

retenció o ingrés a compte que ha de practicar-los la SELAE. S’exigirà de forma independent respecte de cada dècim, fracció

o cupó de loteria o aposta premiat.

Per tant estan exempts els premis l’import íntegre dels quals sigui igual o inferior a 10.000 euros. Els premis l’import íntegre dels

quals sigui superior a 10.000 euros només tributaran respecte de la part del mateix que excedeixi d’aquest import.

I la base de la retenció del gravamen especial estarà formada per l’import del premi que excedeixi de la quantia exempta.

Per tant el percentatge de retenció o ingrés a compte és el 20%.

La SELAE

També com actualitat haurà d’identificar als guanyadors dels premis sotmesos a gravamen, és a dir, els que siguin superiors a 10.000 euros per

dècim, independentment que el premi hagi estat obtingut per un només o bé conjuntament per diverses persones o entitats.

Per això en el cas de premis compartits, s’ha de distribuir els 10.000 euros exempts entre tots els beneficiaris, en proporció al seu

percentatge de participació, i qui procedeixi al repartiment del premi que figuri com a beneficiari únic (o com a gestor de

cobrament) per haver-ho manifestat així en el moment del cobrament del premi, haurà d’estar en condicions d’acreditar davant

l’Administració Tributària que el premi ha estat repartit, sent necessària la identificació de cada guanyador així com del seu

percentatge de participació.

Els contribuents de l’IRPF o els contribuents no residents sense establiment permanent que resultin agraciats i hagin suportat

la retenció en el moment de l’abonament del premi no hauran de presentar cap altra autoliquidació.

Addicionalment, els contribuents no residents sense establiment permanent que resultin agraciats i hagin suportat la retenció

en el moment de l’abonament del premi podran sol·licitar la devolució que pogués correspondre’ls per aplicació d’un conveni

per a evitar la doble imposició internacional.

Els contribuents de l’Impost de societats que obtinguin un premi subjecte al gravamen especial hauran d’incloure l’import del

premi entre les rendes del període i la retenció/ingresso a compte del 20% suportat com un pagament a compte més.

Actualitat Nadal

Per obtenir mes informació d’actualitat us informarem des del departament lfiscal de:

www.cudos-consultors-com

Tel: 973 450 555