Actuacions dels ajuntaments quan els edificis presenten perill de ruïna.

Hem de partir de la premissa que els propietaris d’edificis tenen l’obligació legal de conservar-los i mantenir-los en condicions de seguretat, com així ho estableixen el text refós de la Llei estatal del sòl i el de la Llei catalana d’Urbanisme. Aquesta obligació té un abast que s’estén a la parcel·la, a l’edificació o a qualsevol construcció. En concret, l’article 197.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, disposa el següent:
“Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació i ordres d’execució

  1. Les persones propietàries, de tota classe de terrenys, construccions i instal·lacions han de complir els deures d’ús, conservació i rehabilitació establerts per aquesta Llei, per la legislació aplicable en matèria de sòl i per la legislació sectorial. Estan incloses en aquests deures la conservació i la rehabilitació de les condicions objectives d’habitabilitat dels habitatges”.
    Per tant, si aquestes obligacions no es compleixen, l’Ajuntament pot dictar una ordre d’execució per tal d’exigir al propietari que efectuï les tasques necessàries per reposar la finca en condicions adequades de conservació i seguretat.

Al fil de l’anterior, un cop finalitzat el termini atorgat a l’interessat per realitzar les obres indicades a l’ordre d’execució sense que aquestes s’hagin realitzat, l’Ajuntament pot procedir a l’execució subsidiària, de conformitat amb el que disposa l’article 93 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, i després pot repercutir el cost de l’execució al propietari.

En definitiva, i per garantir que en aquest procediment l’ajuntament respecta els drets de les persones propietàries, qui es trobi en aquesta situació ha d’acudir immediatament a un despatx d’advocats especialitzat en dret urbanístic, per tal que el seu problema es resolgui de la forma més favorable possible als seus interessos.

Santi Solsona i Fígols
Advocat de Cudós Consultors
Especialitzat en Dret Administratiu, Urbanístic, Mediambiental i Local.

Per obtenir més informació podeu contactar amb: www.cudos-consultors-com

Tel: 973.450.555 Balaguer
Tel: 973 28 28 18 Lleida
Tel: 973 64 32 32 Vielha

Et pots subscriure al nostre butlletí de notícies.