Sabeu quines activitats estan prohibides en una Comunitat de Veïns? Coneixeu com fer-les cessar?

Activitats prohibides

Per  començar segons estableix l’art.553.40.1 del Codi Civil de Catalunya, els propietaris i els ocupants no poden fer en els elements privatius, ni a la resta de l’immoble, activitats contràries a la convivència normal a la comunitat o que danyin o facin perillar l’immoble.

Tampoc poden dur a terme les activitats que els estatuts, la normativa urbanística o la llei exclouen o prohibeixen de manera expressa.

Per tant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya la norma art.7.2 LPH respon a un principi fonamental en tota comunitat:

En conclusió que el benefici propi no pot traduir-se en perjudici aliè, o a la necessitat de què les activitats dutes a terme pels veïns es desenvolupin dins dels límits de la normalitat d’ús i tolerabilitat per als restants veïns, d’acord amb les normes de la bona fe.

Acció de cessació

Peró en el cas que algun comuner realitzés alguna de les activitats prohibides, l’apartat segon de l’article estableix que la Presidència de la comunitat, per iniciativa pròpia o a petició d’una quarta part dels propietaris, ha de requerir fefaentment (Burofax o requeriment notarial) a qui les faci perquè deixi de fer-les.

Així que si la persona requerida persisteix en la seva activitat, la Junta de Propietaris pot exercir contra els propietaris i/o ocupants l’acció judicial per a fer-la cessar.

En conclusió un cop presentada la demanda judicial, l’autoritat judicial ha d’adoptar les mesures cautelars que consideri convenients, entre les quals, el cessament immediat de l’activitat prohibida.

Com a resultat la comunitat té dret a la indemnització pels perjudicis que se li causin i, si les activitats prohibides continuen, a instar judicialment la privació de l’ús i gaudiment de l’immoble per un període que no pot excedir de dos anys i, si és procedent, l’extinció del contracte d’arrendament o de qualsevol altre que atribueixi als ocupants un dret sobre el local o l’habitatge.

activitats

Peró si vols obtenir mes informació us informarem des del departament jurídic de:

www.cudos-consultors-com

Tel: 973 450 555