El ministre de Política Territorial i Funció Pública, Miquel Iceta, ha subscrit amb els sindicats CC.OO, UGT i CSIF l’acord sobre el Pla de xoc per a reduir la temporalitat en les administracions públiques, que aprovarà el Consell de Ministres avui a través d’un Reial decret llei.

El secretari d’Estat de Política Territorial i Funció Pública, Víctor Francos, ha presidit prèviament la Taula General de Negociació de les administracions públiques, on estan representades les CCAA, la FEMP i els sindicats.

A la signatura de l’acord, al costat del ministre, han assistit el secretari d’Estat de Política Territorial i Funció Pública, Víctor Francos, el secretari general de Funció Pública, Javier Rueda, i la directora general de Funció Pública, Isabel Borrell. Pels sindicats, han subscrit l’acord Francisco García Suárez, per CC.OO, Julio Lacuerda, per UGT, i Miguel Borra, per CSIF.

Reforma del TREBEP per a evitar en el futur elevades taxes de temporalitat

L’acord recull la reforma de l’article 10 del Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic (TREBEP) que especificarà la causa i terme del nomenament del personal interí, només per quatre modalitats:

  1. • Per vacant quan no sigui possible fer-ho per personal funcionari de carrera i amb una durada màxima de tres anys des del nomenament.
  2. • Per substitució transitòria de titulars el temps estrictament necessari.
  3. • Per a l’execució de programes de caràcter temporal, que no superaran els tres anys de durada, ampliables per dotze mesos més en funció del que es preveu en les Lleis de Funció Pública que desenvolupen el TREBEP.
  4. • Per excés o acumulació de tasques amb un termini màxim de nou mesos dins d’un període de divuit mesos.

Es millora així mateix la definició de la figura del personal funcionari interí: es reforça el caràcter de temporalitat en descartar-se qualsevol expectativa de permanència després d’una selecció amb publicitat i celeritat; es defineixen les causes de finalització i la durada màxima; i s’estableix la no discriminació entre el règim jurídic del personal interí i el personal funcionari de carrera.

Es necessita una anàlisi detallada de les causes estructurals de la temporalitat en les administracions públiques i en cada sector per a millorar els sistemes de planificació, de manera que no càpiga el recurs al nomenament interí o contractació de personal temporal per a funcions estructurals.

Per a la selecció de personal funcionari interí s’acudirà a procediments que respectin els principis d’igualtat, mèrit, capacitat, publicitat i celeritat.

Responsabilitats de les administracions

La reforma preveu l’exigència de responsabilitats per incompliment:

  1. • Impossibilitat de cobrir per personal funcionari interí una plaça vacant que hagi estat ocupada ja durant el temps màxim per un interí, tret que el corresponent procés selectiu quedi desert.
  2. • Establiment d’un règim de compensacions. La reforma preveu una compensació econòmica per al personal funcionari interí afectat.

Compensació econòmica

El personal interí que no aprovi els processos selectius de temporalitat, tindrà dret a una compensació econòmica equivalent a 20 dies de les seves retribucions fixes per any de servei, fins a un màxim de 12 mensualitats.

Quan entri en vigor la reforma del TREBEP, l’incompliment màxim de permanència també donarà lloc a la mateixa compensació econòmica. El dret a aquesta compensació naixerà a partir de la data del cessament efectiu i estarà referida exclusivament al nomenament del qual derivi la causa de l’incompliment, i no tindran dret a indemnització els qui renunciïn per causa voluntària o siguin separats del servei per mesures disciplinàries.

Reforma davant una excessiva taxa de temporalitat

L’excessiva taxa de temporalitat constitueix un tret estructural del mercat laboral a Espanya que llastra la competitivitat del nostre model productiu. En l’àmbit del sector públic, la temporalitat és encara més elevada que en el privat.

Les causes d’aquest fenomen es troben en les limitacions a la reposició d’efectius derivades de les lleis pressupostàries, principalment entre els anys 2012 i 2015, i en els processos selectius, que en molts casos no es desenvolupen amb la celeritat necessària per a garantir la prestació dels serveis públics.

La urgència d’articular una reforma normativa amb caràcter immediat ve motivada per diversos factors:

  1. • La UE ha dirigit indicacions a Espanya sobre la necessitat d’escometre reformes estructurals dirigides a atallar l’excessiva temporalitat.
  2. • Amb la referència d’aquestes recomanacions, el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència incorpora entre les seves mesures un nou instrument normatiu amb l’objectiu de situar la taxa de temporalitat per sota del 8% en el conjunt de les administracions públiques espanyoles.

Gradualitat en l’aplicació

La reforma del TREBEP s’aplicarà únicament al sector d’administració general de les administracions públiques, atorgant-se el termini d’un any per a l’adaptació de la legislació específica per al personal docent i estatutari dels serveis de salut. Si transcorregut el termini d’un any no s’adaptés la legislació específica en aquests àmbits, el que es disposa en el TREBEP s’aplicaria a aquest personal.

Via: El derecho 

Per obtenir més informació podeu contactar amb: www.cudos-consultors-com

Tel: 973.450.555 Balaguer

Tel: 973 28 28 18 Lleida

Tel: 973 64 32 32 Vielha

Et pots subscriure al nostre butlletí de notícies.