El Consell de Ministres ha aprovat el Reial decret Llei sobre Accés Universal al Sistema Nacional de Salut.

Per començar la norma garanteix el dret a la protecció a la salut i a l’atenció sanitària en les mateixes condicions a totes les persones que es trobin a Espanya.

D’aquesta manera, la norma reconeix com a titulars del dret a la protecció de la salut i l’atenció sanitària a les persones amb nacionalitat espanyola i les persones estrangeres que tinguin residència a Espanya.
També els col·lectius no registrats ni autoritzats com a residents a Espanya tindran dret a la protecció guaridora en les mateixes condicions que les persones amb nacionalitat espanyola.
Per tant esperem que s’adoptin les necessàries cauteles dirigides a no comprometre la sostenibilitat financera del sistema NS i per evitar l’ús inadequat del dret a l’assistència sanitària.

 

Canvis i derogacions normatives

Per  aixó des del 31 de juliol de 2017, el Reial decret-llei 7/2018, de 27 de juliol, sobre l’accés universal al SN de Salut:

Primerament recupera la titularitat del dret a la protecció de la salut i a l’atenció sanitària per a totes les persones, independentment de la seva nacionalitat, que tinguin establerta la seva residència al territori espanyol,

incloent aquelles que en aplicació dels reglaments comunitaris o convenis bilaterals tinguin accés a la mateixa en la forma que aquestes disposicions ho indiquin (es modifiquen els articles 3, 3 bis i 3 ter del Reial decret-llei 16/2012, de 20 d’abril)

Per tant en relació a l’aportació dels usuaris i els seus beneficiaris en la prestació farmacèutica ambulatoria, es fixa un 40 % del PVP per a les persones estrangeres no registrades ni autoritzades com a residents a Espanya. (S’afegeix un nou paràgraf i) a l’apartat 5 de l’art. 102, Reial decret Legislatiu 1/2015, de 24 de juliol).

Finalment deroga els articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, i 8 del Reial decret 1192/2012, de 3 d’agost, pel qual es regula la condició de persona assegurada i de beneficiària a l’efecte de l’assistència sanitària a Espanya, amb càrrec a fons públics, a través del SN de Salut.

 

salut

Us enllaçem al BOE  sobre el Reial decret-llei 7/2018, de 27 de juliol, sobre l’accés universal al Sistema Nacional de Salut.

Per obenir mes informació us informarem des del departament Laboral de:

www.cudos-consultors-com

Tel: 973 450 555